Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T6 Biolääketiede
FALL1011 Reseptorifarmakologia ja solumenetelmät lääkekehityksessä 5 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Sanna Soini (ssoini@utu.fi), Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Biolääketieteen laitos
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
ANAT1200 Solu-ja molekyylibiologia, FALL3030 Farmakologia tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy lääkemolekyylien vaikutuskohteena olevien reseptorien rakenneominaisuuksiin, toimintaan ja vaikutusmekanismeihin solu- ja molekyylitasolla. Laboratorio-osuudessa reseptoreja tutkitaan erilaisin sitoutumiskokein, autoradiografisin ja sähköfysiologisin menetelmin. Tutustutaan reseptorimutaatioiden tutkimusmenetelmiin.

Opiskelijan tulee ymmärtää/osata
1) erilaisten reseptorityyppien rakenteet ja toiminta sekä reseptoritutkimuksen menetelmien perusteita
2) reseptoritutkimuksessa käytettävien kokeiden suunnittelua, tarvittavien menetelmien valmistelua, toteutusta ja tulosten analysointia

Sisältö

1) Reseptoriperheiden rakenne ja toiminta
2) Reseptorisitoutumiskokeet ja autoradiografiset tutkimukset
3) Toisiolähettimekanismit
4) Reseptorimutaatioiden tutkiminen ja in silico-sekvenssianalyysi
5) Solupohjaiset menetelmät lääkeseulonnassa

Toteutustavat

Luento-opetus 35 tuntia ja harjoitustöitä 30 tuntia. Itsenäinen työskentely, työpäiväkirjan pito ja työselostusten laadinta (70 t).

Kurssi koostuu luennoista, pakollisista laboratoriotyöskentelystä ja demonstraatioista sekä verkkomateriaalina olevista oppimistehtävistä. Laboratoriotöistä vaaditaan hyväksytyt työselostukset.

Opetuskieli

suomi

Suuri osa oppimateriaaleista englanninkielisiä. Tarvittaessa opetuskieli voi olla myös englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu sähköisenä sekä hyväksyttyjen työselostusten laadinta laboratorioharjoituksista. Työselostuksissa esitetään suppea teoria tehdystä työstä, käytetyt materiaalit ja menetelmät, saadut tulokset ja niiden tarkastelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Loppukuulustelu sekä työselostukset. Opintojakson loppuarvosanassa tentin painotus 40 % ja työselostusten 60 %.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, kurssimoniste, soveltuvat luvut farmakologian oppikirjoista (Koulu ja Mervaala sekä Peltonen, Ruskoaho et al.)

uusimmat painokset, sekä laboratoriotöissä esille tulleet asiat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging