Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Kemian laitos » Kemian perusopinnot
KEMI6303 Kemian työmenetelmät I 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Veli-Matti Vesterinen
Edeltävät opinnot
Harjoitustöihin osallistumisen edellytys on, että opiskelija on aktiivisesti mukana Kemian peruskurssi I ja II -jaksojen luennoilla ja demonstraatioissa tai on jo aikaisemmin suorittanut vastaavat kyseiset opintojaksot.

Osaamistavoitteet

Työturvallisuusluennoilla annetaan valmius turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn: laboratorio- ja työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, laboratoriossa esiintyvät vaarat ja niiden torjuminen, henkilökohtainen suojautuminen, laboratoriojätteiden oikea käsittely, toiminta vahinkotilanteessa. Harjoitustyöosiossa tutustutaan mitta- ja painoanalyyttisten ja muiden perusharjoitustöiden kautta laboratorion perustyövälineisiin ja -työmenetelmiin sekä keskeisiin yleisen kemian ilmiöihin. Lisäksi tutustutaan modernissa kemian tutkimuksessa käytettyihin tutkimuslaitteistoihin sekä opetellaan tuottamaan kemialle tyypillisiä esitystapoja kuten reaktioyhtälöitä ja rakennekaavoja.

Sisältö

Turvallinen laboratoriotyöskentelyn perusteet sisältäen laboratorio- ja työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, laboratoriossa esiintyvät vaarat ja niiden torjuminen, henkilökohtainen suojautuminen, laboratoriojätteiden oikea käsittely ja toiminta vahinkotilanteessa. Lisäksi opitaan laboratorion perustyömenetelmiä, kuten punnitseminen ja mittaaminen, liuosten valmistaminen ja titraaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Luennot: 3 x 2 h
Luentoihin liittyy oppimistehtäviä ja sähköinen kuulustelu

Laboratorioharjoitustyöt: 4 x 5 h. Työt tehdään ohjattuina ryhmätöinä.
Lisäksi tehdään harjoitustöihin liittyvät ennakko- ja kokoavat tehtävät sekä tutkimuslaitteistoihin ja kemian esittämistapoihin liittyvät tehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen läsnäolo luennoilla ja kaikilla harjoitustyökerroilla. Hyväksytysti suoritetut työturvallisuusjakson kuulustelu sekä ennakko- ja kokoavat tehtävät.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kurssi järjestetään joka syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste ja sähköisen oppimisympäristön kautta jaettava muu materiaali.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian sivuaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science