Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6304 Kemian työmenetelmät II 5 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Heidi Korhonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset opinnot: Kemian työmenetelmät I Suositeltavat: Kemian peruskurssi I ja II

Osaamistavoitteet

Harjoitustyökurssi lisää opiskelijan taitoja kemiallisten perustyömenetelmien osalta. Opiskelija oppii ymmärtämään epäorgaanisia ja orgaanisia reaktioita sekä fysikaalisen kemian aihepiiriin kuuluvia ilmiöitä kokeellisen työskentelyn kautta. Opiskelija oppii myös laatimaan työselostuksia.

Sisältö

Yleiseen, epäorgaaniseen, orgaaniseen ja fysikaaliseen kemiaan liittyviä harjoitustöitä: mm. kemiallinen tasapaino, liukoisuus, kromatografia, sähkökemia, kalorimetria ja orgaanisen kemian synteesit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 30 t 0 t

Laboratorioharjoitustyöt: 6 x 5 h. Työt tehdään ohjattuina ryhmätöinä.
Harjoitustöistä tehdään ennakko- ja kokoavat tehtävät.
Kahdesta määrätystä harjoitustyöstä laaditaan itsenäisesti työselostus annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi tutustutaan tutkimusartikkeliin ja tehdään siitä kirjallinen tehtävä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen läsnäolo kaikilla harjoitustyökerroilla. Hyväksytysti suoritetut ennakko- ja kokoavat tehtävät, työselostukset ja tutkimusartikkeliin liittyvä tehtävä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kurssi järjestetään joka kevät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste ja sähköisen oppimisympäristön kautta jaettava muu materiaali.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian sivuaineopiskelijoille. Kurssi täydentää Kemian työmenetelmät I -kurssia, joka on suoritettava ennen tätä kurssia. Riittävien pohjatietojen takaamiseksi harjoitustyökurssille osallistumisen edellytyksenä on Kemian peruskurssi I ja II kursseille osallistuminen saman lukukauden aikana tai kyseisten opintojaksojen aikaisempi suorittaminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science