Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Kemian laitos » Kemian perusopinnot
KEMI6103 Kemia III 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Satu Mikkola

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää aineen rakenteen, vuorovaikutusten, olomuotojen ja ominaisuuksien välisen riippuvuuden perustan, ja kemiallisten ja fysikaalisten tasapainojen merkityksen. Hän ymmärtää kokeellisen lain ja teoreettisen mallin eron. Opiskelija tuntee tavallisimmat termodynaamiset suureet ja niiden merkityksen reaktiossa. Hän osaa käyttää hyväksi Hessin lakia ja laskea termodynaamisia suureita taulukkoarvojen avulla. Hän osaa myös laskea termodynaamisia suureita suoran tasoituksella van't Hoffin yhtälön mukaisesti. Opiskelija ymmärtää kemiallisen kennon toiminnan ja tuntee asiaan liittyvän termistön. Hän osaa kirjoittaa kennoreaktion ja laskea kennopotentiaalin myös ei-standardiolosuhteissa. Hän ymmärtää myös konsentraatiokennon periaatteen ja tuntee arkielämän sähkökemiallisten ilmiöiden teoreettisen taustan. Opiskelija hallitsee spektroskopian ja radiokemian perusteet ja termistön. Opiskelija tuntee kinetiikan peruskäsitteet ja osaa määrittää reaktioiden kertaluvun ja differentiaalisen nopeusyhtälön, sekä osaa laskea nopeusvakion yksinkertaisissa tapauksissa. Opiskelija tuntee 1., 2. ja 0. kertaluvun reaktioiden integroidut nopeusyhtälöt ja osaa laskea nopeusvakion suorantasoituksella em. yhtälöiden mukaisesti, sekä reaktioiden puoliintumisajan eri tapauksissa. Opiskelija tuntee mekanismitutkimuksen peruskäsitteitä ja toimintatapoja ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa tapauksissa. Opiskelija ymmärtää reaktion lämpötilariippuvuuden perustan ja osaa laskea reaktion aktivoitumisenergian. Opiskelija tuntee liuosten muodostumisen termodynamiikkaa ja liuosten ominaisuuksia.

Sisältö

Kertauksen omaisesti: aineiden ominaisuudet ja niitä kuvaavat suureet, vuorovaikutukset, faasimuutokset, liukoisuus ja liuoksen pitoisuutta kuvaavat suureet. Ideaalikaasun tilanyhtälö ja kineettinen kaasuteoria, todelliset kaasut ja van't Hoffin laki. Sisäenergia, entalpia ja lämpökapasiteetti. Reaktiolämmön määritys kalorimetrisesti. Hessin laki ja standardimuodostumisentalpioiden, entropioiden ja Gibbsin energioiden käyttö. Reaktion spontaanius ja entropia. Gibbsin energia ja reaktion tasapaino sekä tasapainovakion lämpötilariippuvuus. UV-, IR- ja NMR -spektroskopian perusta ja peruskäsitteet. Radioaktiiviset ytimet ja radioaktiivinen hajoaminen ja hyötykäyttö. Galvaaninen ja standardikennopotentiaali. Kennoreaktion Gibbsin energia ja taspainovakio, sekä kennon tekemä työ. Nernstin yhtälö. Konsentraatiokennot ja niiden sovellukset. Arkielämän sähkökemialliset ilmiöt ja niiden teoreettiset perusteet ja hyväksikäyttö. Reaktion nopeus, kertaluku ja nopeusvakio. Differentiaalinen ja integroitu nopeuslaki. 1., 2. ja 0. kertaluvun reaktioiden puoliintumisaika. Pseudo 1. kertaluvun reaktiot. Reaktiomekanismi ja reaktion nopeuden määräävä vaihe. Törmäysteoria ja aktivoitumisenergia. Reaktionopeuden lämpötilariippuvuus ja Arrheniuksen yhtälö. Liuoksen muodostumisen termodynamiikkaa. Liuosten höyrynpaine. Kiehumispisteen kohoama, jäätymispisteen alenema ja osmoottinen paine.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Verkko-opiskelu ja laskuharjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Moodleharjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu sekä kemian pää- että sivuaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science