Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6104 Kemia IV 4 op

Osaamistavoitteet

- Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteet ja tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yksinkertaisen yhdisteiden nimeäminen.
- Orgaanisten yhdisteiden rakenteen kuvaaminen rakennekaavojen ja perspektiivikaavioiden avulla. Rakenteeseen liittyvien peruskäsitteiden tunteminen.
- Tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yhdisteiden ominaisuudet ja reaktiot.
- Reaktioiden ja tyypillisimpien reaktiomekanismien esittäminen kaavioiden avulla. Reaktiivisuuden perusteiden ymmärtäminen.
- Yleisimpien biomolekyylien rakenne ja yksinkertaiset kemialliset reaktiot.

Sisältö

- Molekyylien rakenne, sidokset ja niiden muodostuminen, hiilen hybridisaatio, muodollinen varaus, sidosten polaarisuus ja osittaisvaraukset.
- Polaariset ja radikaalireaktiot ja niiden kuvaaminen kaarinuolien avulla. Nukleofiilit ja elektrofiilit.
- sp3-, sp2- ja sp- hybridisoituneen hiilen geometria. Alkaanien konformaatiot, R- ja S- konfiguraatiot, cis-trans- ja E-Z -isomeria. Enantiomeerit ja diastereomeerit. Perspektiivikaavojen piirtäminen ja tulkinta. Fischerin projektion merkitys.
- Elektronien delokalisaatio, resonanssin rajarakenteet ja niiden merkitys
- Seuraavien yhdisteryhmien nimeämissäännöt, ominaisuudet, esiintyminen ja käyttö laboratorioissa ja arkielämässä: Alkaanit, alkeenit, alkyynit, aromaattiset yhdisteet, alkyylihalidit, alkoholit, eetterit, tiolit, sulfidit, aldehydit, ketonit, karboksyylihapot ja niiden esterit, amidit, happohalidit ja happoanhydridit, nitriilit ja amiinit.
- Em. yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot. Alkeenien ja alkyynien elektrofiilinen additio, alkeenien polymerisaatio sekä hapetus ja pelkistys. Alkyynien happamuus. Aromaattisten yhdisteiden elektrofiilinen additio, alkyylihalidien yms. substituutio- ja eliminaatioreaktiot, Grignardin reagenssien valmistus, nukleofiilinen additio karbonyyliryhmään, nukleofiilinen asyylisubstituutio, karbonyyliyhdisteiden alfa-halogenaatio ja enolaatti-ionin alkylointi. Aldolikondensaatio ja Claisenin kondensaatio, nitriilien nukleofiiliset reaktiot, amiinien nukleofiiliset reaktiot
- Reaktiomekanismit: Alkeenien ja alkyynien elektrofiilinen additio, alkeenien radikaalipolymerisaatio, aromaattinen, elektrofiilinen additio, alkyylihalidien yms. SN2- ja SN1- substituutiot ja E2- ja E1 -eliminaatiot, nukleofiilinen additio karbonyyliryhmään, nukleofiilinen asyylisubstituutio, karbonyyliyhdisteiden alfa-halogenaatio ja enolaatti-ionin alkylointi.
- Hiilihydraattien, peptidien, lipidien ja nukleiinihappojen kemiallinen rakenne
- Hiilihydraattien kemiallinen alkylointi, asylointi, glykosidaatio, hapetus ja pelkistys. Peptidisidosten syntetisointi. RNA:n fosfodiesterisidosten pilkkoutuminen, DNA:n hydrolyysi, nukleiinihappoemästen reaktiot.
- Peptidien kemiallinen ja peptidin aminohappokoostuksen ja sekvenssin määritys. DNA:n kemiallinen synteesi ja sekvennointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t

Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, demonstraatiot

Demonstraatiossa opettaja käy läpi viikoittain harjoitustehtävien ratkaisut. Läsnäolo on vapaaehtoista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Moodleharjoitukset ja kotitehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu sekä kemian pää- että sivuaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
KEMI6104 Kemia IV
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science