Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT2104 yPEDA a1 Yliopistopedagoginen harjoittelu 12 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistotutkija Mari Murtonen; KTL: tutkijatohtori Hanna Nori

Osaamistavoitteet

Harjoittelun tarkoituksena on antaa monipuolinen kuva opettajan ja kouluttajan tehtävistä korkea-asteen opetuksessa sekä tutustua harjoitteluoppilaitokseen ja sen toimintaperiaatteisiin, hallintoon ja opetussuunnitelmaan sekä opetustyön organisointiin ja kehittämiseen. Opetusharjoittelu syventää osallistuvien opettajien ymmärrystä opetus-oppimistapahtumasta erityisesti yliopisto- ja korkeakoulutasoisessa koulutuksessa. Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja oppimista linjakkuuden ja oppimislähtöisyyden periaatteita noudattaen ottaen huomioon eri koulutusasteiden ja niiden opiskelijoiden erityispiirteet. Harjoittelu syventää annetun ja saadun palautteen kautta opiskelijan omaa ammatillista osaamista opettamisessa, kehittää hänen henkilökohtaisia vahvuuksiaan opettajana sekä edistää hänen opetus-oppimisprosessin reflektointitaitojaan. Opiskelija osaa käyttää kollegiaalisen palautteen antamisen ja saamisen menetelmiä opetuksen kehittämisen tukena. Opiskelija tutustuu oman opetustyönsä ja -ympäristönsä lisäksi jonkin toisen koulutusasteen tai -instituution opetukseen ja toimintakulttuuriin, jonka avulla hän saa perspektiiviä opettajuutensa kehitykseen.

Sisältö

- oppimislähtöisen ja linjakkaan opetustavan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi eri ympäristöissä
- opetuksen ja oppimistapahtuman havainnointi ja reflektointi
- opetustilanteen edellyttämään vuorovaikutukseen harjaantuminen
- omien vahvuuksien, valmiuksien ja kehittämisalueiden tunnistaminen ja reflektointi
- erilaisten oppijoiden huomiointi opetuksessa
- ohjauskäytänteiden kehittäminen
- oppilaitoksen toiminta- ja opetuskulttuuriin tutustuminen
- eri koulutusasteisiin ja -muotoihin tutustuminen
- monikulttuurisuus ja vieraalla kielellä opettaminen
- eettiset kysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 266 t 0 t
Seminaari 54 t 0 t

Yliopistopedagoginen harjoittelu ajoittuu koko Yliopistopedagogiikka 3:n ajalle ja opintojakso toimii 35 opintopisteen opintojen sidosjaksona. Opintojen alussa jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) koko opintojen ja erityisesti ohjatun harjoittelun toteuttamisesta. Opiskelija kirjoittaa koko opintojen ajan portfoliota, jossa raportoidaan osaamisen edistyminen. Harjoittelusuunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi työ- ja opetuskokemus sekä toiveet omasta kehittymisestä. Opiskelijat hankkivat itse oman työn ulkopuolisen harjoittelupaikan, josta on sovittu HOPS-keskustelussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Ohjatusta harjoittelusta 3-6 op suoritetaan omassa työssä ja 4-7 op muualla kuin omalla laitoksella (esim. toinen yliopiston laitos tai oppiaine/toinen yliopisto, ammattikorkeakoulu, normaalikoulu, tiedekunnan henkilöstövaihto ulkomaille, Erasmus-vaihto). Seminaarit (2 op) ovat suunnittelu- ja purkuseminaareja. Mikäli opiskelija on aiemmin vieraillut opettajana jollakin toisella yliopiston laitoksella tai toisessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, normaalikoulussa tai ollut opettajavaihdossa ulkomailla, on hänen mahdollista saada näiden suoritusten perusteella korkeintaan 2 op vapautusta harjoittelusta. Harjoitteluun sisältyy:
- Opetusta/koulutusta 20-40 t
- Oman opetuksen analysointi (mm. videoanalyysi) 15-30 t
- Toisten opetuksen seuraaminen 15-30 t
- Palautteen antaminen ja saaminen opetuksesta harjoitteluohjaajilta, opiskelutovereilta, kollegoilta ja opiskelijoilta 15-30 t
- Opiskelijoiden ohjaus 5-20 t
- Opetuksen suunnittelu 60-90 t
- Portfolio: oman kehityksen seuranta 60-90 t. Portfolioon sisällytetään harjoittelun raportointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi tapahtuu opiskelijan itsearviointina, ohjaavien opettajien arviointina sekä vertaisarviointina. Opintojakso arvioidaan portfolion perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso ajoittuu koko Yliopistopedagogiikka 3:n (35 op) ajalle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma