Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT2108 yPEDA a5 Tutkimus opetustyön tukena 8 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistotutkija Mari Murtonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa perusnäkemyksen yliopistopedagogisesta tutkimuksesta, sen kysymyksenasettelusta, keskeisimmistä teemoista, menetelmistä ja luotettavuudesta. Hän tuntee oman alansa yliopistopedagogisen tutkimuksen tilanteen ja mitkä tutkimusteemat ovat keskeisiä. Opiskelija osaa pohtia ja verrata kasvatustieteellistä tutkimusta oman alansa tutkimuksen kysymyksenasetteluun ja menetelmiin. Kasvatustieteellisen tutkimuksen ymmärtämisen kautta hän oppii etsimään ja hyödyntämään pedagogista tutkimusta oman opetustyönsä tueksi. Opiskelija omaa tutkivan työotteen ja valmiuden tehdä itse tarvittaessa pienimuotoisia pedagogisia omaa opetustyötään tukevia tutkimuksia.

Sisältö

- kasvatustieteellisen tutkimuksen kysymyksenasettelu, prosessi, menetelmät ja tulosten tulkinta yliopistopedagogisesta näkökulmasta
- kasvatustieteellisen tutkimuksen kehityshistoria ja metodologinen tilanne
- oman tieteenalan oppimisen, opetuksen ja koulutuksen tutkimuksen ja sen menetelmien osaamisen syventäminen (jatkoa a4 opinnoille)
- yliopistopedagogisen tutkimuksen hyödyntäminen oman opetustyön tukena
- tutkiva työote, tutkiva asenne opetukseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 161 t 0 t
Seminaari 40 t 0 t

Seminaarityöskentely jakautuu kolmeen osaan:
1. Metodiesitykset 8 t: opiskelijat tekevät esitelmän valitsemastaan tutkimusmenetelmästä tai -teemasta koko ryhmälle. Esityksen voi tehdä halutessaan 2-3 hengen ryhmässä.
2. Pienryhmäopetus 20 t: opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kasvatustieteellisen tutkielman ja käy kasvatustieteellistä keskustelua pienryhmän kanssa ryhmäläisten tutkielmista. Työn viimeisellä käsittelykerralla opponentti johtaa työstä keskustelua.
3. Tutkielmien esittelyt 12 t: opiskelija esittelee työnsä tilaisuudessa, joka on avoin yliopiston opetushenkilökunnalle.
Jakso sisältää tutkivan työotteen ohjattua harjoittelua 1 op opintojakson yPEDA a1 periaatteiden mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso kestää syys- ja kevätlukukauden

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona

1. Aaltola, J. & Valli, R. 2007 (tai uudempi painos). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Juva: PS-Kustannus.

2. Kansanen, P. & Uusikylä, K. 2004. Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. Juva: PS-Kustannus.

3. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. 2000. Research Methods in Education. Fifth Edition. London and New York: Routledge Falmer.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma