Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012016 LR02 Suunnittelu- ja tarkkailulaskelmat johdon laskentatoimessa 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Vesa Partanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että LRYB on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija monipuolisesti ja laaja-alaisesti budjetointiin toiminnan suunnittelun ja ohjaamisen välineenä sekä kustannus- ja kannattavuusinformaation tuottamiseen ja hyväksikäyttöön toiminnan taloudellisessa seurannassa. Harjoitustehtävät ja omakohtainen ATK-työskentely konkretisoivat budjetoinnin toteutuksen käytännöllisiä haasteita ja ongelmia erityisesti tulossuunnittelun ja sen rahoitusvaikutusten näkökulmista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1. hallitsee syvällisesti kustannuslaskennan työvälineet kustannusten hallinnan ja kannattavuuden kehittämiseksi, 2. osaa standardikustannusten laskennan ja eroanalyysien suorittamisen, 3. ymmärtää tuotteiden hinnoittelun perusteet, 4. kykenee tukemaan budjettien laadintaa pk-yrityksissä ja konsernin erityyppisissä tulosyksiköissä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään kustannusseurannan ja tuloksen suunnittelun laskentamenetelmiä ja -tapoja sekä hinnoittelun perusteita. Opintojaksolla kiinnitetään erityisesti huomiota tuotteiden ja palvelujen kustannus- ja kannattavuusanalysointeihin standardikustannuslaskennan avulla sekä budjetoinnin menetelmiin ja käytäntöihin erityisesti tulossuunnittelun näkökulmasta. Opintojaksolla syvennetään "Kustannuslaskennan perusteet" -kurssin tietopohjaa kustannusjohtamisen perusteiden ja erilaisten budjetointitapojen teoreettisten ja käytännöllisten sovellutusten esittämisen avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 22 t 0 t

Luennot (Partanen) 24 t ja sovellutukset 22 t Partanen (ryhmät 1-5) ja harjoituskurssi Atk-sovellutukset 4 t (nn ryhmät 1-8).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

LT012016 LR02 Suunnittelu- ja tarkkailulaskelmat johdon laskentatoimessa, 5 op.
ATK-harjoitustehtävä LT012013 LR02 Atk-sovellutukset. ATK-harjoitustehtävän tulee olla suoritettu ennen kuulustelusuorituksen rekisteröimistä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Talousohjaus ja kustannuslaskenta (2. painos tai uudempi). WSOYpro, Helsinki, Marko Järvenpää…/et.al. (2013), 978-952-63-2005-2. Luvut 6, 8-10.
2. Management and cost accounting, 6th edition (vaihtoehtoisesti myös 5th ed. vuodelta 2012), Prentice-Hall, Upper Saddle River., Alnoor Bhimani.../et.al./ (2015), ISBN-13: 978-1292063461. Luvut 7-8 ja 14-17.

Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Muu kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aineopinnot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos