Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013043 LRS14 Henkisen pääoman mittaaminen ja johtaminen 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Vesa Partanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärtämystä aineettoman pääoman johtamisen, raportoinnin, arvonmäärityksen ja mittaamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1. ymmärtää kokonaisvaltaisesti aineettoman pääoman johtamisen merkityksen ja roolin yrityksen strategisen ja operatiivisen johtamisen sekä taloushallinnon tukena; 2. tuntee aineettoman pääoman mittaamisen menetelmät ja tietää aineettoman pääoman mittareiden potentiaaliset ohjausvaikutukset; 3. osaa soveltaa aineettoman pääoman mittauksen käytäntöjä ja mittareita suorituksen mittauksessa ja toiminnan ohjaamisessa; 4. tiedostaa aineettoman pääoman arvonmäärityksen haasteet; 5. osaa arvioida kriittisesti aineettoman pääoman arvonmääritysmalleja ja niiden vaikutusta yrityksen arvoon; 6. kykenee analysoimaan organisaatioiden toiminnan kehittämistarpeita aineettoman pääoman johtamisen, raportoinnin ja mittaamisen tietopohjaan perustuen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet rakentaa aineettoman pääoman johtamisjärjestelmä tukemaan erilaisten organisaatioiden toiminnan ohjaamista. Opintojakso antaa myös hyvät valmiudet aihepiiristä tehtävää tutkimustyötä varten.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan aineettoman pääoman mittaamisen, arvonmäärityksen, raportoinnin ja johtamisen periaatteisiin, haasteisiin, ongelmiin ja käytäntöihin. Erityishuomiota kiinnitetään aineettoman pääoman merkitykseen ja tukeen toiminnan ohjaamisessa ja aineettoman pääoman raportoinnin problematiikkaan. Opintojaksolla syvennetään suorituksen mittaamisen ja toiminnan ohjaamisen teoreettista ja käytännöllistä tietopohjaa aineettoman pääoman johtamisen ja tietojohtamisen tuella.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Ryhmätyönä tehtävä projektiraportti sekä kunkin opiskelijan itsenäisesti kirjoittamat esseet kurssin materiaalina olevista artikkeleista. Kurssin toteutustapa edellyttää aktiivista läsnäoloa opetuskerroilla. Ei erillistä kuulustelua.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Making sense of intellectual capital designing a method for the valuation of intangibles, Andriessen, Daniel (2004), 0-7506-7774-0.
2. Perspectives on intellectual capital; Multidisciplinary insights into management, measurement, and reporting. Elsevier Butterworth Heinemann, Marr, Bernard (2005), 0-7506-7799-6.
Muu oppimateriaali
Artikkeleja luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos