Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013023 LRS6 Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Lasse Niemi ja Antti Fredriksson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että LR01B, LR10 ja LR11 on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää tilintarkastuksen keskeisiin kysymyksiin alan tutkimuksien ja harjoitustehtävien avulla.

Sisältö

Aihepiirejä ovat mm. tilintarkastuksen edellytykset ja niitä vaarantavat tekijät, tilintarkastuksen tarkoitus ja tehtävät, tilintarkastuksen kysyntä, raportointi, asiakasriski sekä tilintarkastus ja corporate governance ml. sisäinen valvonta. Aiheita käsitellään sekä lainsäädännöllisestä että erityisesti taloustieteellisestä näkökulmasta.

Toteutustavat

Kurssi käsittää n. 160 h työskentelyä, josta 24 h opetusta luokassa ja loput itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Ei erillistä kuulustelua. Kurssin luonteesta johtuen kurssilla läsnäolovelvollisuus.
1. Luennot 16 h (Niemi).
2. Tutkimusartikkelin esittely ja referaatti: ryhmätyönä laadittu tutkimusartikkelin esittely sen aihetta käsittelevällä luennolla, artikkelista laadittu n. 6 sivun mittainen referaatti sekä kuulijoille jaettava n. 1-2 sivun mittainen tiivistelmä.
3. Harjoitukset 8 h (Fredriksson): ryhmätyönä ratkaistavat case-harjoitukset.
4. Muut kurssin järjestäytymistilaisuudessa osoitetut tehtävät. Arvosana muodostuu seuraavasti: tutkimusartikkelin esittäminen ja referaatti ja aktiivinen osallistuminen luentokertojen keskusteluun (30%), case-harjoitukset (40%) ja muut osoitetut tehtävät (30%). Rekisteröinti LRS6 Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Auditing  cases, 9th International ed., Thompson South Western, Knapp, Michael C. (2011). Luennoitsijan osoittamin kohdin.
2. 2010 Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, The International Federation of Accountants (IFAC), (2010 tai uudempi)
3. Code of Ethics for Professional Accountants (IFAC), (2010 tai uudempi)
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali:
Luennoitsijan jakama tai osoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos