Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013800 LRPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Edeltävät opinnot
HUOM! Pro gradu -tutkielmatyöskentelyyn voi osallistua vasta, kun 44 op laskentatoimen ja rahoituksen opintoja sisältäen jakson LRK on suoritettu. Vuosikurssista 2016 lähtien vaatimuksena on, että vähintään 42 op laskentatoimen ja rahoituksen opintoja sisältäen jakson LRK on suoritettu. KTM-tutkinnon menetelmäopintoja valitessaan opiskelijaa suositellaan valitsemaan pro gradu -tutkielmansa metodologian mukaisia opintoja ja suorittamaan ne jo ennen tutkielmatyöskentelyn aloittamista. Näin toimien opinnot tukevat maksimaalisesti tutkielmatyöskentelyä. Suositeltavaa on suorittaa myös erikoistumissuunnan pakolliset opintojaksot ennen tutkielmaryhmään osallistumista. Edellytyksenä Pro gradu -ryhmätyöskentelyn aloittamiselle on ilmoittautuminen Nettiopsussa sekä vastaaminen ilmoittautuneille sähköpostitse lähetettävään graduaihekyselylomakkeeseen annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli opiskelija ei vastaa graduaihekyselylomakkeeseen annettuun määräaikaan mennessä tai ilmoittaa graduaihekyselylomakkeessa ettei aloita Pro gradu -ryhmätyöskentelyä, ei opiskelijaa sijoiteta aloittaviin graduryhmiin. Näin ollen, aloittaakseen graduryhmätyöskentelyn, tulee opiskelijan Nettiopsussa tapahtuvan ilmoittautumisen lisäksi vastata graduaihekyselylomakkeeseen. Laskentatoimen ja rahoituksen aineessa on käytössä 1.1.2018 alkaen Pro gradu -ilmoittautumiskarenssi. (Karenssi koskee ilmoittautumisia tammikuussa 2018 alkaviin ryhmiin ja ilmoittautumisia sen jälkeen alkaviin ryhmiin. Karenssi koskee gradutyöskentelykeskeytyksiä 1.1.2018 alkaen). Graduilmoittautumiskarenssi astuu voimaan, mikäli opiskelija jättäytyy pois tai hänet pudotetaan graduryhmästä. Tällöin opiskelija ei voi aloittaa graduryhmätyöskentelyä heti uudelleen putoamista seuraavan lukukauden Pro gradu -ryhmissä. Graduilmoittatutumiskarenssi astuu voimaan myös, mikäli opiskelija ilmoittaa osallistuvansa Pro gradu -ryhmätyöskentelyyn vastaamalla ilmoittautuneille lähetettävään graduaihekyselylomakkeeseen, mutta ei sitten aloitakaan graduryhmässä. Tässäkään tapauksessa opiskelija ei voi aloittaa gradutyöskentelyä heti uudelleen seuraavan lukukauden Pro gradu -ryhmissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa alansa tieteellisiä menetelmiä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen tehdä itsenäisen tieteellisen tutkimustyön omalta erikoistumisalueeltaan. Opiskelija osaa valita ja muotoilla tutkimusongelman sekä laatia tutkimussuunnitelman oman tutkimuksensa toteutusta varten. Hän osaa kartoittaa ja kuvata tutkimusongelmaan liittyvän aiemman tutkimuksen sekä valita tutkimusongelmaan sopivan tutkimusmenetelmän. Hän hallitsee kyseisen menetelmän käytön periaatteet sekä osaa soveltaa kyseistä menetelmää tutkimusaineiston keräämiseen ja aineiston kriittiseen analysointiin ja raportointiin. Hän osaa valita aineistostaan keskeisimmät tutkimustulokset ja kommunikoida nämä tulokset sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Tutkielmatyöskentely integroi ja soveltaa laskentatoimen ja rahoituksen aikaisemmissa opinnoissa omaksuttua tietoa valitun tutkimusteeman alueella. Jokainen opiskelija voi työskentelyn yhteydessä halutessaan ohjatusti päivittää henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa (HOPS). Pro gradu -työskentely kestää kaksi lukukautta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimuksen motivoituun ongelmanasetteluun ja teoreettisen tietämyksen hankkimiseen teema-alueelta sekä esitetään tutkimussuunnitelma. Toisen lukukauden aikana työskentelyä laajennetaan ja syvennetään ohjatusti ja esitetään väliraportti. Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentelyn päättyessä kaikkien tutkielma on joko valmis tai sellaisessa vaiheessa, että opiskelija voi sen itsenäisesti saattaa loppuun lähitulevaisuudessa. Tutkielmatyöskentely kannattaa aloittaa ajoissa, jottei valmistuminen viivästyisi. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksissa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan aina erikseen tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa.

Toteutustavat

Tutkielmatyöskentelyn ohjaus 52 tuntia. Opiskelijan tulee osana pro gradu -työskentelyään osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Tässä tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua tarkastellaan ja painotetaan opiskelijoiden tutkielmien aihealueiden mukaisesti.

Sekä lukuvuonna 2016-2017 että lukuvuonna 2017-2018 yksi syksyllä aloittavista graduryhmistä on englanninkielinen.

Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.
Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing -opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tutkielma LRPG Pro gradu -tutkielma, 30 op Kypsyyskoe LRPG Kypsyyskoe (laskentatoimi ja rahoitus) (painoton). Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu -tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkistetaan myös kieliasu.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätietoja

Keväällä 2017 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan ennakkoon sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta 3.10.-16.10.2016. Syksyllä 2017 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan ennakkoon sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta 13.2.-26.2.2017. Syksyllä 2016 alkaviin ryhmiin on ilmoittauduttu 21.2.2016 päättyneen määräajan puitteissa.

Keväällä 2018 alkaviin tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 2.-15.10.2017 ja syksyllä 2018 alkaviin tutkielmaryhmiin 12.-25.2.2018.

Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos