Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK082014 TKM8 Taloudelliset ennustemallit 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY1 ja TKMY3 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija taloudellisten ilmiöiden aikasarjojen kuvailu-, analysointi- ja ennustemenetelmiin.

Sisältö

Kurssilla käsitellään erilaisia ennustemenetelmiä ja pitkittäisaineistoille soveltuvien tilastollisten mallien käyttöä. Aiheina ovat pitkittäisaineistojen kuvaileva analyysi, aikasarjojen tasoitus ja dekomponointi, pitkittäisaineistojen regressioanalyysi ja johdatus ARIMA- malleihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2017-18.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Business Forecasting, 9. ed., Prentice Hall, Hanke John E., Wichern Dean (2008), 0132301202.

2. Forecasting methods and applications, 3. painos, John Wiley & Sons., Makridakis, Spyros; Wheelwright, Steven; Hyndman, Rob J. (1998), 0471532339.

3. Kurssimoniste ja/tai luentokalvot sekä muu luennoilla jaettava kirjallinen materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien perus- ja aineopintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos