Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos » Pakolliset opinnot
KT043103 KTS23 Syventävä makroteoria II 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Jouko Vilmunen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssilla syvennetään opiskelijoiden metodologisia valmiuksia dynaamisen optimoinnin ja yleisen tasapainon mallinnuksen osalta. Tämä tapahtuu hyödyntämällä aiemmalla makroteorian kurssilla opittuja tekniikoita makrotaloudellisesti tärkeiden kysymysten tarkastelussa. Samalla tutustutaan useisiin erilaisiin modernin makroteorian perusmalleihin. Tavoitteena on ymmärtää, miten nämä mallit toimivat ja miten ne liittyvät empiriaan, erityisesti miten makromalleja voidaan käyttää empiiristen havaintojen jäsentämiseen ja miten mallien ja empirian ristiriidat ovat muokanneet teoriaa. Kurssimateriaalin hallinta luo pohjaa itsenäiseen työskentelyyn makrotaloudellisten kysymysten parissa.

Sisältö

Kurssin alkuosassa tutustutaan kuluttajien ja yritysten keskeisten intertemporaalisten valintaongelmien, kulutuksen ja investointien, mallinnukseen. Kurssin jälkimmäisessä osassa tarkastellaan suhdannevaihteluja keskittyen työmarkkinoihin ja rahapolitiikkaan. Erityisesti tarkastellaan, miten markkinakitkat yleisen tasapainon malleissa vaikuttavat mallien kykyyn selittää suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä ja miten nämä markkinakitkat vaikuttavat politiikkasuosituksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KTS23 Syventävä makroteoria II, luentoja 24 t (Vilmunen) ja harjoituksia 10 t (Virtanen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT043103 Syventävä makroteoria II ja kurssin laskuharjoitukset, 6 op.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti ja laskuharjoitukset.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Romer: Advanced Macroeconomics (4th Edition)
- luennoitsijan määräämä materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet