Opinto-oppaat
YJ053003 YJSM Oikeustieteelliset menetelmät 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Rosanna Virtanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija oikeuslähdeoppiin, EU-oikeudellisten lähteiden merkitykseen sekä erilaisten metodologisten vaihtoehtojen mahdollisuuksiin tutkimuksessa. Kurssin pohjalta opiskelijalla on valmius ymmärtää ja käyttää erilaisia oikeustieteen tutkimusmetodeita. Hänelle muodostuu kyky laatia pro gradu -tutkielma hyödyntämällä opintojaksolla käsiteltyjä metodeja.

Sisältö

Harjoitustyössä opiskelija perehtyy omaan tutkielmaansa soveltuvan metodin hyödyntämiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t

Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi YJSM "Oikeustieteelliset menetelmät" 8 t (Virtanen)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti YJ053004 YJSM a) Oikeustieteen menetelmät, luennot ja kirjallisuus 5 op.
Harjoitustyö YJ053005 YJSM b) Oikeustieteen menetelmät, harjoitustyö 1 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuonna 2016 - 2017:
1. EU-oikeuden perusteita, Ojanen, Tuomas (2010), 9789513757519.
2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lukuvuonna 2017 - 2018:
1. EU-oikeuden perusteita, Ojanen, Tuomas (2010), 9789513757519. Kirjasta käy myös uudempi painos (2016), 978-951-37-6887-4. 
2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätietoja

Tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille. Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.
Kurssi on tarkoituksenmukaista suorittaa ennen tutkielman laatimista. Ilmoittautuminen kurssille tehdään yritysjuridiikan normaaleja kurssi-ilmoittautumisia vastaavalla tavalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos