Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT010005 LRYB Kustannuslaskennan perusteet 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Vesa Partanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Kustannuslaskennan perusteiden tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen kustannusten ja kannattavuuden hallinnan peruskysymyksiin sekä antaa yleiskäsitys budjetoinnista. Tarkastelussa on erityisesti tuotekohtaisten kustannusten laskentamenetelmät ja niiden antama tuki johdon erilaisille päätöksille. Opintojakson suoritettuaan 1. opiskelija hallitsee tuotekohtaisen kustannuslaskennan perusperiaatteet ja laskentatavat, 2. hänellä on kyky soveltaa tuotekustannuslaskennan laskentatapoja erilaisissa operatiivisissa päätöstilanteissa, 3. opiskelijalla on hyvä yleiskäsitys budjetoinnin roolista yrityksen toiminnan suunnittelussa.

Sisältö

Opintojakso antaa välineitä ja valmiuksia kustannustehokkuuden ja kannattavuuden kehittämiseen erityyppisissä organisaatioissa. Opetuksen ydinalueita ovat tuotekohtaisten kustannusten laskentamenetelmät (jako-, lisäys- ja toimintolaskenta), katetuotto- ja täyskatteellinen laskenta, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta sekä budjetoinnin rooli toiminnan suunnittelussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

1. Luentokurssi LRYB Kustannuslaskennan perusteet (Partanen 24 t) III periodilla.
2. Harjoituskurssi LRYB Kustannuslaskennan sovellutukset 20 t (ryhmät 1-8) III-IV periodilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Talousohjaus ja kustannuslaskenta (2. painos tai uudempi). WSOYpro, Helsinki, Marko Järvenpää…/et al. (2013), 978-952-63-2005-2. Luvut 1-5.
2. Management and cost accounting, 6th edition (vaihtoehtoisesti myös 5th ed. vuodelta 2012), Prentice-Hall, Upper Saddle River., Alnoor Bhimani.../et.al./ (2015), ISBN-13: 978-1292063461. Luvut 1-5 ja 11.

Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Muu kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso koostui aiemmin kahdesta eri osasta (koskee vuosikurssia 2015 ja sitä ennen aloittaneita):
Kuulustelu LT010006 LRYB Kustannuslaskennan perusteet, luennot ja kirjallisuus, 2 op.
Kuulustelu LT010007 LRYB Kustannuslaskennan sovellutukset 2 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos