Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO021001 JOY Johtamisen perusteet 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maija Vähämäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa eri lähestymistapoja johtamiseen, johtamisen ja toimintaympäristön välisen suhteen ja ymmärtää perusteluja erilaisille johtamisen käytännöille. Opiskelija tunnistaa myös organisaatiokäyttäytymisen ja organisaatioiden johtamisen keskeiset osa-alueet, joita myöhemmillä kursseilla syvennetään. Opiskelija saa sysäyksen pohtia itsensä johtamista ja oman johtajuuskäsityksensä kehittämistä.

Sisältö

Luentokurssilla tutustutaan johtamisen ja organisoinnin oppiaineen keskeisiin osa-alueisiin. Lähemmin tarkastellaan strategista johtamista, muutosjohtamista, henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä. Organisaatiokäyttäytymisen aihepiiriä tarkastellaan yksilöiden, ryhmien, tiimien ja työyhteisön toimivuuden kannalta. Opiskelija oppii hahmottamaan myös omaa suhdettaan johtamisen aihepiiriin. Opiskelijoita kannustetaan henkilökohtaiseen kehittymiseen.
Tenttikirjan avulla opiskelija perehtyy johtamisoppien kehittymiseen tieteellisestä liikkeenjohdosta tämän päivän innovaatioita korostavaan johtamispuhuntaan. Luennoilla tarkastellaan harjoitusten ja käytännön esimerkkien avulla eri johtamisparadigmojen ilmenemistä tämän päivän liikkeenjohdossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Kaksi suoritusvaihtoehtoa:
Vaihtoehto 1: Intensiivivikurssi 20 t, johon kuuluu ennakko- ja reflektiotehtävät.
Vaihtoehto 2: Laajempi kirjallisuustentti, ei opetusta

Luennoitsijat: Maija Vähämäki ja Satu Teerikangas

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Vaihtoehto 1: Ennakkotehtävä kirjasta 1, intensiivikurssi viikolla 41, reflektiotehtävä. Ennakkotehtävän palautus viikolla 39 on edellytys intensiivikurssille osallistumiseen. Lisätiedot:Linkki tulossa
Vaihtoehto 2: Kirjallinen kuulustelu kahdesta tenttikirjasta (1+2). Ei lähiopetusta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk, syys 1. periodi. Intensiivikurssi viikolla 41

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. SEECK, HANNELE. Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin, 1. tai 2. painos, Gaudeamus, Helsinki 2008 tai uudempi. ISBN: 978-952-495-066-4.

2. Peltonen, Tuomo. Johtaminen ja organisointi : teemoja, näkökulmia ja haasteita : KY-palvelu, Keuruu, 2007. ISBN: 978-952-99060-5-5 (nid.) Luvut 1-6.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet