Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YR220001 YRY Yrittäjyys 3 op
Vastuutaho
Yrittäjyys
Vastuuhenkilö
Katri Luomala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrittäjyyden monimuotoisuuden ja hänellä on perustiedot yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta. Lisäksi opiskelija tuntee yrittäjyyden keskeiset käsitteet. Kurssin harjoitustehtävä antaa opiskelijalle tietoa yrittäjyydestä, yrittäjyysprosessin alkuvaiheista, yritysidean ideoinnista sekä sen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä kohti liikeideaa.

Sisältö

Yrittäjyyttä lähestytään kurssilla liiketoiminnan, yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmista. Kurssin aikana opiskelija tutustuu yrittäjyyden keskeisiin sisältöihin ja käsitteisiin. Kurssilla on verkkoluentoja ja -aineistoja yrittäjyyden perusteista, joita käsitellään yhteisissä seminaareissa. Kurssin sisällöllisten tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kurssiin integroiduilla verkkotenteillä (esim. Moodle-tentit). Lisäksi kurssiin liittyy 4 t loppuseminaari, jolla opiskelijat harjoittelevat kehitettävän yritysidean esittämistä. Tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijoita yritysidean kehittämisessä. Yritysidea kehitetään ryhmissä ja kehittämisprosessista laaditaan ryhmän yhteinen raportti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t

Luento-opetus ja verkkoluennot 10 t. Tiimityönä suoritettavan harjoitustehtävän loppuseminaari 4 t. Loppuseminaariin (4t) osallistuminen on pakollista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Verkkotentit kurssimateriaaleista, tiimityönä suoritettava harjoitustehtävä sekä aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen, tentti. Kurssin suorittaminen edellyttää loppuseminaariin osallistumista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

lv 16-17:
Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

lv 17-18:
1. David J. Storey & Francis J. Greene (2010) Small Business and Entrepreneurship, Pearson Education Limited, Harlow, England.Luvut 1,2,3 (s.1-204) ja 5 (s. 311–372).
2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet