Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3557 Tilastollisten mallien peruskurssi 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Jouko Katajisto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi tai TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- pystyy erottamaan numeerisen ja kategorisen vastemuuttujan tilastollisen mallituksen
- osaa käyttää muuttujien ryhmittelyn perusmenetelmiä
- osaa rakentaa yksinkertaisen aikasarjamallin ja tuntee indeksien periaatteet

Sisältö

Lineaariset mallit: varianssianalyysi, regressioanalyysi ja kovarianssianalyysi.
Kategoristen muuttujien mallit: loglineaarinen malli ja logistinen regressiomalli.
Monimuuttujamenetelmät: pääkomponenttianalyysi ja eksploratiivinen faktorianalyysi.
Aikasarja-analyysi: sarjojen kuvaileva tarkastelu, sarjojen dekomponointi ja indeksit.

Kurssin harjoitukset muodostuvat tehtävistä, joissa ratkotaan tilastollisia ongelmia tilastollisten ohjelmistojen avulla. R- ja SPSS-ohjelmien käyttäjille on omat harjoitusryhmät. Kotitehtävistä ensimmäinen liittyy numeerisen vastemuuttujan mallittamiseen ja toinen kategorisen vastemuuttujan mallittamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Vaihtoehto 1 (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

25.1.2021 - 8.3.2021
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet