Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3557 Tilastollisten mallien peruskurssi 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Jouko Katajisto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi tai TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- pystyy erottamaan numeerisen ja kategorisen vastemuuttujan tilastollisen mallituksen
- osaa käyttää muuttujien ryhmittelyn perusmenetelmiä
- osaa rakentaa yksinkertaisen aikasarjamallin ja tuntee indeksien periaatteet

Sisältö

Lineaariset mallit: varianssianalyysi, regressioanalyysi ja kovarianssianalyysi.
Kategoristen muuttujien mallit: loglineaarinen malli ja logistinen regressiomalli.
Monimuuttujamenetelmät: pääkomponenttianalyysi ja eksploratiivinen faktorianalyysi.
Aikasarja-analyysi: sarjojen kuvaileva tarkastelu, sarjojen dekomponointi ja indeksit.

Kurssin harjoitukset muodostuvat tehtävistä, joissa ratkotaan tilastollisia ongelmia tilastollisten ohjelmistojen avulla. R- ja SPSS-ohjelmien käyttäjille on omat harjoitusryhmät. Kotitehtävistä ensimmäinen liittyy numeerisen vastemuuttujan mallittamiseen ja toinen kategorisen vastemuuttujan mallittamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Vaihtoehto 1 (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet