Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL4210 Biologinen aineisto: lineaariset mallit 5 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee tärkeimmät biologiassa käytettävät yhden vastemuuttujan tilastolliset mallintamismenetelmät, osaa soveltaa ja tulkita analyysejä sekä ymmärtää, mitä analyysit aineistolta edellyttävät. Opiskelija hahmottaa otannan suunnittelun ja koeasetelman vaikutuksen tuloksiin, ja miten biologiset ja tilastolliset kysymykset suhtautuvat toisiinsa. Opiskelija tuntee erilaiset vaihtoehdot parhaimman tilastollisen mallin valitsemiseksi ja tilastollisen päättelyn suorittamiseksi.

Sisältö

Kurssilla esitellään otanta- ja koesuunnitteluteoriaa oikeita tutkimustilanteita painottaen ja opetellaan teoriassa ja käytännössä erilaisten lineaaristen mallien käyttöä biologisten aineistojen analysointiin ja tilastolliseen mallintamiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

harjoitustyöt, harjoitusten loppukoe; kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet