Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV3501 Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: Marianna Hoikkala

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ja analysoida puheviestinnän keskeisimpiä käsitteitä ja osatekijöitä teorian ja käytännön tasolla,
- muodostaa viestijäkuvan omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan, realistisesti arvioida omaa viestintäosaamistaan ja haluaa aktiivisesti kehittää omaa puheviestintäkompetenssiaan,
- valita tarkoituksenmukaisimpia osallistumis- ja toimintatapoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
- tunnistaa ja selittää vuorovaikutuksen merkityksiä yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän konteksteissa,
- keskustella puheviestinnän didaktiikan periaatteista varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen draama- ja viestintäkasvatuksessa sekä ottaa käytäntöön puheviestinnän integrointimahdollisuuksia eri sisältöalueissa, oppiaineissa ja laaja-alaisen osaamisen edistämisessä.

Sisältö

- vahvistetaan ja kehitetään omaa puheviestintäkompetenssia ja akateemista asiantuntijuutta osallistumalla aktiivisesti erilaisiin yksilö- ja pienryhmäharjoituksiin
- harjoitellaan erilaisten puheviestintätapahtumien osatekijöiden analysoimista sekä oman ja muiden toiminnan arvioimista
- saadaan valmiuksia soveltaa ja integroida draama- ja viestintäkasvatusta kiinteäksi osaksi varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta
- orientoidutaan päiväkodin ja koulun näyttämötyöskentelyyn osallistumalla ryhmän itsenäisesti tuottamaan, opintojakson päätteeksi julkisesti esitettävään, draamakasvatuksen keinoja hyödyntävään pienimuotoiseen näytelmäprojektiin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 48 t 0 t

Itsenäisestä työskentelystä 24 t on tarkoitettu mm. ryhmäopetuksen harjoituksiin valmistautumiseen ja tenttiin ja 24 t ryhmätyöskentelyyn, joka sisältää mm. ryhmittäisen näytelmäprojektin valmistelemisen ja julkisen esittämisen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Luento- ja ryhmäopetuksessa sekä käytännön työn (näytelmäprojektin) esitystilaisuudessa on läsnäolovelvollisuus. Vastuuopettajan kanssa on mahdollista sopia tentin vaihtoehtoisista suoritustavoista, esimerkiksi suullinen tentti, suullinen esitys, kotitentti tai lukupiirityöskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Herkama, S. 2013. Koulukiusaaminen: loukkaavat vuorovaikutusprosessit oppilaiden vertaissuhteissa [Lectio Praecursoria]. Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2013, 29–34. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201402181244
 2. Laaksonen, V. 2014. Lasten vertaissuhdetaitojen kehittäminen – näkökulmia kiusaamisen ehkäisemiseen. Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2014, 59–64. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201502101273
 3. Toivanen, T. 2009. Draamakasvatuksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino, s. 30–35. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085414
 4. Toivanen, T. 2012. Pohdintaa draamakasvatuksen perusteista suomalaisessa koulukontekstissa – opetusmenetelmä vai taideaine. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 43 (2012): 2, s. 192–198. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1564211
 5. Martinez-Abarca, T. & Nurmi, R. 2015. Loikaten leikkiin – rohkeasti rooliin! Draamakasvatusta 1–7-vuotiaille. Helsinki: Lasten Keskus. (soveltuvin osin)
 6. Toivanen, T. 2015 Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa. 2. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro. (soveltuvin osin)

Oheiskirjallisuus:

Voimassa olevat varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen opetussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä opintojakson yhteydessä ilmoitettavat artikkelit ja teokset.

Lisätietoja

Opetus on siirtynyt kieli- ja viestintäopintojen keskuksen (ent. kielikeskuksen) vastuulle lukuvuodesta 2017-2018. Tämä kuvaus korvaa entisen ROKL0471/ROKL0502 -koodeilla olleen opintojaksokuvauksen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opettajankoulutuslaitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet