Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0509 KKV6 Käsityökasvatuksen tutkimuksen perusteet 6 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Eila Lindfors

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa hahmottaa käsityökasvatuksen kysymyksenasettelun perusteet ja tutkimusalueet
- osaa tutkimuksen teon eettiset periaatteet
- osaa hahmottaa tutkimuksen kysymyksenasettelun ja tutkimusasetelman välisen yhteyden
- osaa määrällisen ja laadullisen tiedonhankinnan, aineistojen kuvaamisen ja analysoinnin menetelmien perusperiaatteet.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:
- käsityökasvatuksen tutkimuskäytäntöön ja tiedonhankintaan liittyvät peruskysymykset
- tutkimuksen teon eettiset periaatteet
- käsityökasvatuksen tutkimusasetelmat ja -suuntaukset sekä sovellusmahdollisuudet
- tavallisimmat laadulliset tiedonkeruumenetelmät (mm. observointi- ja haastattelumenetelmät)
- tavallisimmat määrälliset tiedonkeruumenetelmät (mm. kyselylomake)
- mittareiden konstruointi
- laadulliset ja määrälliset analyysimenetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 128 t 0 t

Luennoista 20 t on yhteistä AO3.2 Johdatus tutkimusmenetelmiin -opintojakson kanssa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.) 2005 tai uudempi. Haastattelu- Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin)

2. Soininen, M. & Merisuo-Storm, T. 2009. Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet. Turku: ROKL. (soveltuvin osin)

3. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Kustannusosakeyhtiö Tammi.

4. Kuula, A. 2006. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin)

5. Kojonkoski-Rännäli, S. 2014. Käsin tekemisen filosofiaa. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Turku: Painosalama.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma