Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK9949 KSS2 Käsityökasvatuksen tutkimus II 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Eila Lindfors

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee käsityökasvatuksen tieteenalan tutkimusalueet. Opiskelija osaa nimetä tieteenfilosofian perussuuntauksia ja niihin liittyviä ontologisia ja epistemologisia eroja. Opiskelija oppii perustiedot tutkimustehtävän, teorian, ongelmien, tutkimusasetelman ja tutkimusmenetelmien yhteydestä sekä luotettavuuden arvioinnista. Opiskelija tuntee käsityöllisen tuottamistoiminnan tutkimusmenetelmiä. Opiskelija saa valmiudet tarkastella olemassa olevia käsityökasvatuksen tutkimuksia kriittisesti ja soveltaa tutkimuksen teon taitoja syventävien opintojen opinnäytetyössään.

Sisältö

- käsityökasvatuksen tieteenalan tutkimuskohteet
- tieteenfilosofian keskeiset käsitteet
- erilaisia tutkimusparadigmoja
- yleistettävyys ja luotettavuus tutkimuksessa
- käsityökasvatuksen tutkimussuuntaukset ja metodologiset haasteet
- käsityökasvatuksen liittyminen kansainväliseen tutkimuskenttään
- käsityökasvatuksen tutkivaan opettajuuteen kasvaminen
- käsityökasvatuksen ja -opetuksen tutkimuksen monipuoliset mahdollisuudet ja tulevaisuuden haasteet yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 64 t 0 t

Itsenäisestä työskentelystä 6-8 tuntia on vertaistyöskentelyä verkossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opetuksessa läsnäolovelvollisuus. Erikseen ilmoitettava osa kirjallisuudesta suoritetaan luentojen ennakkotehtävänä, loppuosa kirjallisuudesta suoritetaan kirjallisessa tentissä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Holma, K. & Mälkki, K. 2011. Tutkimusmatkalla: teoria, metodologia ja filosofia kasvatustutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus. (soveltuvin osin)

2. Kojonkoski-Rännäli, S. 2014. Käsin tekemisen filosofiaa Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön julkaisuja

3. Lindfors, L. 1999. Sloyd education in the Cultural Struggle PART VIII. An outline of a sloyd educational theory. Reports from the faculty of Education. Åbo Akademi University. No. 4 1999. (soveltuvin osin)

4. Miettinen, T., Pulkkinen, S. & Taipale, J. 2010. Fenomenologian ydinkysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus. (soveltuvin osin)

5. Peltonen, J. 1988. Käsityökasvatuksen perusteet. Koulukäsityön ja sen opetuksen teoria sekä teoreettinen ja empiirinen tutkimus peruskoulun yläasteen teknisen työn oppisisällöistä ja opetuksesta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B:34. (soveltuvin osin)

6. Töttö, P. 2012. Paljonko on paljon? Luvuilla argumentoinnista empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin)

7. Opintojakson alkaessa ilmoitettavat tutkimusartikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma