Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK9950 KSS3 Käsityökasvatuksen didaktiikka ja opetussuunnittelu 5 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Eila Lindfors

Osaamistavoitteet

Opiskelija muodostaa omakohtaisen näkemyksen käsityön opetuksen ajankohtaisista kehittämishaasteista sekä oppijan että yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltaa käsityökasvatuksen teorioita opetussuunnitelmien laatimiseen. Opiskelija osaa toteuttaa digitaalista oppimateriaalia käsityön oppimistehtävien tueksi.

Sisältö

- opetussuunnitelman filosofiset ja teoreettiset perusteet
- käsityön ainedidaktiikan ajankohtaisia kysymyksiä
- käsityökasvatuksen teoriat ja käsityön metaprosessointi opetuksen suunnittelun pohjana
- esi- ja perusopetuksen ja sekä lukion käsityön opetussuunnitelmien laatimisen yleiset periaatteet ja painopistealueet
- käsityön oppimistehtävien ja digitaalisen oppimateriaalin tuottamistaitojen syventäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 113 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennoille ja ryhmäopetukseen osallistumisen lisäksi opiskelija laatii opetuksen suunnitelmia, suunnittelee ja valmistaa käsityöhön soveltuvaa digitaalista oppimateriaalia.
Kirjallisuus tentitään ensimmäisen luennon jälkeen ennen opintojakson muuta opetusta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä tentittävä kirjallisuus:

1. Frederik, I., Sonneveld, W. & de Vries, M. J. 2011.  Teaching and learning the nature of technical artifacts. International  Journal of technology and Design Education. Vol. 21: 277–290.

2. Laitinen, S. & Hilmola, A. (toim.) 2011. Taito- ja taideaineiden oppimistulokset - asiantuntijoiden arviointia. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2011:11. (soveltuvin osin) Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/download/131643_Taito-_ja_taideaineiden_oppimistulokset_-_asiantuntijoiden_arviointia.pdf

3. Laitinen, S., Hilmola, A. & Juntunen, M.-L. 2011. Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla. Opetushallitus. Koulutuksen seurantaraportit 2011:1, 158–236. Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/julkaisut/2011/perusopetuksen_musiikin_kuvataiteen_ja_kasityon_oppimistulosten_arviointi_9_vuosiluokalla

4. Lindfors, E. 2012. Käsityön ainedidaktinen tutkimus ja haasteet 2000−luvulla. Teoksessa A. Kallioniemi & A. Virta (toim.) Ainedidaktiikka tutkimuskohteena ja tiedonalana.  FERA Suomen kasvatustieteen seura, s. 360-388.

5. Metsärinne, M. 2004. Projektikäsityöopetus. Tapaustutkimus projektikäsityöhön ohjaavista opetusmuodoista sekä projektikäsityöopetuksen suunnittelun ja ohjaamisen perusteista. (Sloyd Project Teaching, Teaching Methods of Project Sloyd: Three Case Studies). Techne Series. Research in Sloud Education and Craft Science A: 6, 1-80, 164-186.

6. Sennett, R. 2008. Craftsman. Yale University Press. New Haven & London. Verkkojulkaisu: http://lcst3789.files.wordpress.com/2012/01/sennett-the-craftsman.pdf

7. Vitikka, E. 2009. Opetussuunnitelman mallin jäsennys. Sisältö ja pedagogiikka kokonaisuuden rakentajina. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 44. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma