Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0023 KSS4 Käsityökasvatuksen historia 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Eila Lindfors

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy käsityöoppiaineen historiaan ja tutustuu käsityökasvatuksen tieteenalan historialliseen kehitykseen. Opiskelija oppii tarkastelemaan käsityönopetuksen kehityskulkua suhteuttaen sitä kulloisenkin aikakauden yhteiskunnalliseen kehitykseen. Opiskelija ymmärtää käsityöoppiaineen dikotomisen kehityksen syyt ja siitä seuraavat kehittämishaasteet nykyisyyden ja tulevaisuuden näkökulmasta.

Sisältö

- käsityön historia
- koulukäsityön opetuksen historia
- tieteellisen käsityökasvatuksen historialliset pääperusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 74 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Johansson, M. & Lindfors, E. 2008. Nuläge och framåtblickar? om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet.  Research in Sloyd and Crafts Science. Techne Series. B:15/2008.

2. Marjanen, P. 2012. Koulukäsityö vuosina 1866–2003. Kodin hyvinvointiin kasvattavista tavoitteista kohti elämänhallinnan taitoja. Annales Universitatis Turkuensis, SARJA SER. C OSA - TOM. 344, s. 44-51, 81-240. Verkkojulkaisu: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/83445/AnnalesC344Marjanen.pdf?sequence=1

3. Metsärinne, M. 2008. Suomen koulukäsityön neljä aikakautta opetussuunnitelmien ja teknisen työn oppikirjojen kuvauksena - kohti monipuolista koulukäsityön tutkimusta ja käytänteitä --- Four School Sloyd Periods of Finland by Describtion of Curriculums and Technical Work Schoolbooks - Toward Multilateral School Sloyd Research and Practice. Techne Serien, Research in Sloyd Education and Craft Science A: 13/2008.

4. Peltonen, J. 1988. Käsityökasvatuksen perusteet. Koulukäsityön ja sen opetuksen teoria sekä teoreettinen ja empiirinen tutkimus peruskoulun yläasteen teknisen työn oppisisällöistä ja opetuksesta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B:34, s. 1-198, 302-306.

5. Risatti, H. 2007. A Theory of Craft. Function and aesthetic expression. The University of North Carolina Press.

6. Sennet, R. 2008. Craftsman. Yale University Press. New Haven & London. Soveltuvin osin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma