Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0004 KSS6.1 Turvallisuuskulttuuri toiminnallisessa oppimisessa 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Eila Lindfors

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa ja ymmärtää turvallisuuskulttuuriin ja turvallisuuskasvatukseen liittyvät keskeiset käsitteet
- osaa tarkastella oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria turvallisuuteen liittyvien teorioiden ja mallien pohjalta
- ymmärtää turvallisuuskasvatuksen ja oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin dialogisen suhteen
- tunnistaa toimenpiteet, joilla oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria voidaan edistää ja osaa toimia turvallisuutta edistävästi toiminnallisen oppimisen, erityisesti tuottamistoiminnan oppimisen kontekstissa
- saa valmiudet analysoida, dokumentoida ja kehittää oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria
- osaa johtaa turvallisuuskasvatuksen menetelmiä opetussuunnitelman tavoitteiden perusteella

Sisältö

- oppilaitosturvallisuuden laki- ja asetusperusta
- turvallisuuspedagogiikka tutkimus- ja kehittämiskohteena
- tutustuminen ja osallistuminen Turvallinen oppimis- ja työympäristö tutkimus- ja kehittämishankkeeseen
- vaarojen ja riskien arviointi, tapaturmien ehkäisy
- ilmiölähtöinen turvallisuuskasvatus toiminnallisessa, erityisesti tuottamistoiminnan oppimisessa
- turvallisuuskasvatuksen menetelmiä
- verkostomainen ja yhteisöllinen työote turvallisuuden edistämisessä
- tutustuminen oppilaitoksen käytännön turvallisuustyöhön
- autenttisessa oppimisympäristössä toteutettava auditointi ja/tai kehittämistehtävä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 89 t 0 t

Opintojaksoon sisältyy omakustanteinen opintokäynti ja se pyritään toteuttamaan erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Harjoitustehtävä toteutetaan oppilaitoskontekstissa. Kirjallisuus tentitään ensimmäisen luennon jälkeen ennen ryhmäopetuksen alkua.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Guldenmund, F.W. 2000. The Nature of safety culture: a rewiev of theory and research. Safety Science 34, 215-257.

2. Hansson, S.O. 2005. The Epistemology of Technological Risk. Techne: Research in Philosophy and Technology 9(2).

3. Jukarainen, P., Syrjäläinen, E. & Värri, V-M. 2012. Kohti turvallista ja hyvinvoivaa koulua – Valvontaa, vastuuta ja elämää erilaisuuden kanssa. Kasvatus 43(3), 244­–253.

4. Kallio, M. 2014. Riskivastuullisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa. Oppilaiden vastuullisuus, turvallisuustaju ja tuottamistoiminnan riskiraja peruskoulun käsityön opetuksessa. TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA – ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS. Sarja - ser. C osa - tom. 382 | Scripta Lingua Fennica Edita | Turku 2014. Soveltuvin osin. Saatavana verkossa http://www.doria.fi/handle/10024/98843.

5. Lindfors, E. 2013. Yleissivistävän turvallisuuskasvatuksen haasteet Teoksessa J. Mäkinen (toim.) Asevelvollisuuden tulevaisuus. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2. Artikkelikokoelma, 144-159. Verkkojulkaisu: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/88837/Asevelvollisuuden_tulevaisuus_verkko.pdf?sequence=3

6. Lindfors, E. (toim.) 2012. Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus− ja kehittämishaasteita. Proceedings. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. (soveltuvin osin) Verkkojulkaisu: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65529/kohti_turvallisempaa_oppilaitosta_2012.pdf?sequence=1

7. Martikainen, S. 2015. Arjen ennakoiva turvallisuusjohtaminen oppilaitoksissa. Laurean julkaisut 53. Soveltuvin osin. Saatavilla verkossa.

8. Somerkoski, B. 2012. Turvallisuus ja liikenne. Teoksessa E. K. Niemi (toim.) Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010. Koulutuksen seurantaraportit 2012:1. Opetushallitus. Tampere: Juvenes Print, s. 185-204. Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/julkaisut/2012/aihekokonaisuuksien_tavoitteiden_toteutumisen_seuranta_arviointi_2010

9. Somerkoski, B. 2013. Turvallisuus yläkoululaisen kokemana. Teoksessa J. Mäkinen (toim.) Asevelvollisuuden tulevaisuus. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Artikkelikokoelmat n:o 9. Julkaisusarja 2/2013. Tampere: Juvenes print, s. 133-143. Verkkojulkaisu: https://doria32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/88837/Asevelvollisuuden_tulevaisuus_verkko.pdf?sequence=3

Oheismateriaaleja:

1. Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia. Tampere 2013: Työsuojeluhallinto. Verkkojulkaisu: http://tyosuojelujulkaisut.wshop.fi/documents/2013/06/TSO_47.pdf

2. Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. 2011. Käsityön työturvallisuusopas. Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen.Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2011:15.

3. Opetustoimen turvallisuusopas: http://www.oph.fi/opetustoimen_turvallisuusopas

4. Työturvallisuuskeskus: http://www.ttk.fi/

5. Työterveyslaitos: http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma