Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0025 KSS6.4 CNC- teknologia taitojen oppimisympäristönä 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
professori Eila Lindfors ja yliopisto-opettaja Matti Pirttimaa

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on syventänyt ymmärrystään taidosta sekä sen oppimisesta ja merkityksestä digitaalisesti ohjatun tuottamisen konteksteissa
- tuntee erilaisia filosofisia lähestymistapoja taidon käsitteeseen
- osaa analysoida käsityöllistä taitoa teoreettisten käsitteiden avulla

Sisältö

- taidon käsitteellistäminen ja yhteisöllinen oppiminen
- taitopedagogiikka
- oman käsityöllisen taidon kehittäminen itse valitulla CNC-työstön aihealueella: CNC-jyrsin, elektroninen neulekone, konekirjonnan suunnittelu ja ohjelmointi, laserleikkaus, 3D-tulostaminen, CNC-sorvi)
- oman taidon kehittymisen analysointi osana yhteisöllistä käsityöprosessia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t

Opintojaksoon sisältyy opintokäynti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Projekti/käytännöntyö toteutetaan ryhmä- tai parityönä. Jokainen opiskelija toteuttaa oman portfolion. Opintojaksoon saattaa sisältyä omakustanteinen opintokäynti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

1. Sawyer, R. K. 2006. Introduction: The new science of learning. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 1-16). Cambridge: University Press.

2. Syrjäläinen, E., & Haverinen, L. 2012. Näkökulmia taitopedagogiikkaan. Kasvatus, 43(2), 160–170.

3. Klemola, T. 2004. Taidon filosofia - Filosofin taito. Tampere: Tampere University press. http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/95448/taidon_filosofia_2004.pdf?sequence=1

4. McLnerney, D. A., Walker, R. A. & Liem, G. A. D. 2011. Sociocultural Theories of learning and Motivation. Looking Back, Looking Forward. Vol. 10 in research on sociocultural influences on motivation and learning. Information Age Publishing, Inc. Charlotte, North Caroline.

5. Räsänen, M. 2009. Taide, taito, tieto – ei kahta ilman kolmatta. Teoksessa Taide ja taito – kiinni elämässä. Helsinki: Opetushallitus.

6. Kojonkoski- Rännäli, S. 2014. Käsin tekemisen filosofiaa. Rauma: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.

7. Lefteri, C. 2012. Making It: Manufacturing Techniques for Product Design. 2nd Edition. Laurence King Publishers. Soveltuvin osin.

8. Opetuksen aikana ilmoitettava kirjallisuus ja oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma