Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK9960 KSS6.5 Innovatiivinen tuottamisprosessi käsityön oppimisessa 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Maija Esko ja yliopistotutkija Jaana Lepistö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää tutkivaa otetta käsityötuotteiden suunnitteluun ja tuottamiseen
- osaa analysoida tuotteen käyttäjää toiminta- ja tilannekontekstissa sekä arvioida käsityötuotteita kuluttajakasvatuksellisesta näkökulmasta
- ymmärtää käsityöilmaisun, esteettisyyden ja eettisyyden sekä materiaali- ja tekniikkavalintojen merkityksen käsityötuotteissa

Sisältö

- käyttäjälähtöinen suunnittelu
- prosessin dokumentointi ja analysointi tutkimusportfoliossa
- töiden esittely ja näyttelyn rakentaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Opintojakso saattaa sisältää omakustanteisia opintokäyntejä. Se voidaan toteuttaa erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Opetuksen alussa ilmoitettava kirjallisuus ja oppimateriaali.

2. Hyysalo, S. 2009. Käyttäjä tuotekehityksessä: tieto, tutkimus, menetelmät. Taideteollinen korkeakoulu. Helsinki: Gummerus Kirjapaino.

3. Vartiainen, L. 2010. Yhteisöllinen käsityö. Verkostoja, taitoja ja yhteisiä elämyksiä. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology. 4. Verkkojulkaisu: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0088-3/urn_isbn_978-952-61-0088-3.pdf

4. Mattelmäki, T. 2006. Muotoiluluotaimet. Helsinki: Teknologiateollisuus ry.

5. Miettinen, S. (toim.) 2011. Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.

6. Redström, J. 2006. Towards user design? On the shift from object to user - the subject of design. Design Studies 27, 123–139.

7. von Gegerfelt Kronberg, S. 2012. Vilja, självtillit och ansvar. Kunskapens konsruktion i skapande processer. Akademisk avhandling. Åbo Akademis Förlag. Åbo Akademi University Press. (soveltuvin osin) Verkkojulkaisu: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74651/gegerfelt_sie.pdf?sequence=2

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma