Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK9961 KSS6.6 Käsityö yritteliään toiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistotutkija Jaana Lepistö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee yrittäjyyskasvatuksen perusteet ja sen soveltamisen käsityönopetukseen
- ymmärtää yrittäjyyskasvatuksellisia toimintatapoja käsityön prosesseissa
- ymmärtää yrittäjyyden perusteita
- ymmärtää käsityöyrittäjyyden ammatinvalintana
- saa valmiuksia analysoida, dokumentoida ja kehittää oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusopetusta

Sisältö

- yrittäjyyskasvatuksen käsitteistöä
- käsityö yrittäjämäisenä toimintana
- käsityöläisyys ammattina ja liiketoimintana
- tutustuminen ja osallistuminen Yrittäjyyskasvatuksen tutkimushankkeeseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t

Luennoista 4 t on vierailevien asiantuntijoiden luentoja. Ryhmäopetuksesta (16 t) on 3 t vierailuja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Osallistuminen tutkimushankkeeseen. Opintojakso saattaa sisältää omakustanteisia opintokäyntejä. Se voidaan toteuttaa erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Opetuksen alussa ilmoitettava kirjallisuus ja oppimateriaali.

2. Hyrsky, K. 2012. Kertomuksia kultaseppien yrittäjyydestä. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 30.

3. Hytti, U. 2005. New meanings for entrepreneurs: from risk-seeking heroes to safe-seeking professionals. Journal of Organizational Change Management. 18, s. 594–611.

4. Cronberg, T. 2010. Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo. Opetus-jakulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:6.

5. Backström-Widjeskog, B. 2008. Du kan om du vill. Lärares tankar on fostran till företagsamhet. Åbo Akademisk förlag. Åbo Akademi University Press. Verkkojullkaisu: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/36674/BackstromBettina.pdf?sequence=1

6. Fillis, I. 2004. The Internationalizing Smaller Craft Firm. Insights from the Marketing/ Entrepreneusrhip Interface. International Small Business Journal. 22(1). Lontoo: Sage, 57–82.

7. Fillis, I. 2010. Creating a typology for arts and crafts mikroenterprises. Teoksessa J. Munoz (toim.) Contemporary mikroenterprise: concepts and cases. Cheltenham: Edvard Elgar, 62-78.

8. Anttila, P. 2002. Mitä on käsityöyrittäjyys? Kommenttipuheenvuoro teoksessa M. Luutonen & A. Äyväri (toim.) Käsintehty tulevaisuus. Näkökulmia käsityöyrittäjyyteen. Sitran raportteja 24. Helsinki, s. 32–36.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma