Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0026 KSS6.7 Käsityö toimintakyvyn ylläpitäjänä ja kehittäjänä 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Mika Metsärinne

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee toimintakyvyn käsitteen ja merkityksen ihmisen jokapäiväisessä elämässä
- tunnistaa käsityön arjenhallintaan liittyviä piirteitä
- osaa tarkastella käsityön toimintakyvyn oppimista, ylläpitämistä ja kehittämistä

Sisältö

- toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät käsityössä
- tutustuminen käsityön arjenhallintaan liittyviin tieteellisiin tutkimuksiin
- tutustuminen ja osallistuminen toimintakykyä kehittävään tutkimus- ja kehittämishankkeeseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Opintojakso saattaa sisältää omakustanteisia opintokäyntejä. Se voidaan toteuttaa erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa työelämäkontekstissa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Crawford, M. B. 2012. Elämän korjaajat. Tallinna: Eurooppalaisen filosofian seura ry.

2. Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy' Eurydice 2012. Verkkojulkaisu: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EN.pdf

3. Kouhia, A. & Laamanen, T. K. 2014. Mitä muuta kuin materiaa? Otteita käsityön materiaalisuudesta ja immateriaalisuudesta. Teoksessa S. Karppinen, A. Kouhia & E. Syrjäläinen (toim.) Kättä pidempää: Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä . Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja. Nro 33, Helsinki. Verkkojulkaisu: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/43167/KATTA_PIDEMPAA.pdf?sequence=2

4. Mäkelä, E. 2011. Slöjd som berättelse –om skolungdom och estetiska perspektiv. Institutionen för estetiska ämnen: Umeå universitet. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete, nr. 4. (soveltuvin osin) Verkkojulkaisu: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:441062/FULLTEXT01.pdf

5. Panelius, M., Santti, R. & Tuusvuori, J. S. Käsikirja. Helsinki: Teos. (soveltuvin osin)

6. Pöllänen, S. 2009. Craft as Context in Therapeutic Change. The Indian Journal of Occupational Therapy. XLI (2), 43–47.

7. Pöllänen, S. 2011. Beyond craft and art: a pedagogical model for craft as self-expression. International Journal of Education through Art 7 (2), 111-125.

8. Opetuksen alkaessa ilmoitettava kirjallisuus ja materiaalit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma