Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK9963 KSS6.8 Arkipäivän teknologiaa ilmiölähtöisesti oppien 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Eila Lindfors

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- muodostaa omakohtaisen käsityksen käsityön ja teknologian suhteesta ja filosofisista perusteista kasvatuksen kontekstissa
- tuntee käsitteet teknologian lukutaito ja teknologiakompetenssi
- osaa tarkastella teknologiakasvatusta kansainvälisessä viitekehyksessä
- ymmärtää teknologian oppimisen ja opettamisen haasteet tasa-arvon näkökulmasta
- osaa soveltaa teknologiakasvatusta ilmiölähtöisesti

Sisältö

- teknologian lukutaito ja teknologiakompetenssi kansainvälisessä viitekehyksessä
- ilmiölähtöinen ja oppiainerajat ylittävä lähestymistapa teknologian oppimiseen
- muuttuvan elinympäristön haasteet teknologiakasvatukselle
- tasa-arvon näkökulma teknologian opiskeluun
- teknologiasysteemin tuottaminen ja ohjaaminen ajankohtaisena käsityökasvatuksen oppimistehtävänä tai vaihtoehtoisesti laitteiden ja teknologiajärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvä oppimistehtävä, oppimistehtävän teoreettinen perustelu ja opetusmateriaalin tuottaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t

Opintojaksoon sisältyy omakustanteinen opintokäynti. Ryhmäopetuksesta (6 h) järjestetään soveltavana työpajana/teemapäivänä/teknologiakerhona yliopistolla tai työelämäkontekstissa. Opintojakson soveltava osuus voidaan toteuttaa myös liittyen alueelliseen, kansalliseen tai kansainväliseen teknologiatapahtumaan. Opintojakso voidaan toteuttaa erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Käsityön teknologiakasvatuksen projekti ajankohtaisesta aiheesta ja siihen liittyvä portfolio, jossa soveltava osuus työpajana/teemapäivänä/teknologiakerhona, toteutetaan ryhmätyönä. Opintojakson kirjallisuus tentitään ensimmäisen luennon jälkeen ennen opintojakson soveltavaa osuutta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

1. Autio, O. 2013. When Talent is Not Enough: Why Technologically Talented Women are Not Studying Technology. Journal of Technology Education 24(2), 14–30. Verkkojulkaisu: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v24n2/pdf/autio.pdf

2. International Technology Education Association. 2000. Standards for Technological Literacy: Content for the Study of Technology. Verkkojulkaisu: http://www.iteea.org/TAA/PDFs/xstnd.pdf

3. Hast, M. 2011. Konstruktio käsityön teknologiasta: analyysi- ja tulkintaprosessi teknologiasta yleissivistävän käsityön oppiaineen osana. Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 208. (soveltuvin osin) Verkkojulkaisu: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/72062/Hast_Miia_DORIA.pdf?sequence=1

4. Lindfors, E. 2007. Technology Education – is it available equally for girls and boys in the future? Teoksessa S. Karkulehto & K. Laine (toim.) Call for Creative Futures. Publications of the Department of Arts Studies and Antropology. A: 15, 110-123. Verkkojulkaisu: http://www.cream.oulu.fi/documents/ccf_ebook1.pdf

5. Luomalahti, M. 2005. Naisopiskelijoiden teknologiasuuntautuminen luokanopettajan-koulutuksessa. Acta Universistatis Tamperensis 1065. (soveltuvin osin) Verkkojulkaisu: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67465/951-44-6238-6.pdf?sequence=1

6. Peltonen, J. 2009. Technology as the value construction and its implication to the sloyd/technology education. Teoksessa M. Metsärinne (toim.) Käsityökasvatus tieteenalana20V – Sloyd Education 20 Years as Discipline. Research in Sloyd Education and Crafts Science. Techne Series. A:15/2009, s. 11-38.

7. Talsi, N. 2014. Kodin koneet. Teknologioiden kotouttaminen, käyttö ja vastustus. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies. No 75. (soveltuvin osin) Verkkojulkaisu: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1376-0/urn_isbn_978-952-61-1376-0.pdf

8. Jonas Hallström, J. & Klasander, C. 2016. Visible parts, invisible whole: Swedish technology student teachers’ conceptions about technological systems. International Journal of Technology and Design Education, DOI 10.1007/s10798-016-9356-1. http://link.springer.com/article/10.1007/s10798-016-9356-1

9. Opintojakson alussa ilmoitettava kirjallisuus ja oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma