Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KV202800 KVK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Kansainvälinen liiketoiminta
Edeltävät opinnot
Opiskelijoille, jotka aikovat tehdä tutkielmansa englanniksi, suositellaan opintojakson EN8 suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida alansa tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita tutkimusaiheensa kannalta relevanttia tutkimusmateriaalia ja -aineistoja kriittisesti sekä analysoida ja tulkita olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta, perustella päätelmiään sekä esitellä suullisesti ja raportoida kirjallisesti tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset. Hän osaa keskustella ryhmässä käsiteltävänä olevasta aiheesta ja antaa toisten työskentelyä edistävää rakentavaa palautetta.

Sisältö

Kandidaatintutkielma on kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon lopputyö. Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittavalle se on esivaihe kohti pro gradu -tutkielmaa. Kandidaatintutkielmatyöskentelyssä opiskelija hankkii, arvioi ja raportoi tietoa itsenäisesti ja harjoittaa esiintymis- ja keskustelutaitojaan. Kurssilla laaditaan ja esitetään pääasiassa olemassa olevaan lähdeaineistoon perustuva tutkimusraportti, jota kutsutaan kandidaatintutkielmaksi. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksessa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa.

Toteutustavat

Ryhmiä kandidaatintutkielmatyöskentelyä varten järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Huom! Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaationlukutaidon perusteiden opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Ennen työskentelyn alkua opiskelijan on suositeltavaa tutustua Tutkielmantekijän käytännön oppaaseen.
Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi

Vähintään 20 op kansainvälisen liiketoiminnan opintoja mukaan lukien KVY ja KV1 sekä MENY1

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I-II tai 3. vsk III-IV

Lisätietoja

Kandidaatintutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta.

Keväällä 2017 alkaviin kandidaatintutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan sähköisen kurssi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta 3.-16.10.2016 ja syksyllä 2017 alkaviin ryhmiin 13.-26.2.2017.Ilmoittautumisyhteyshenkilö on markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssi.

Keväällä 2018 alkaviin kandidaatintutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 2.-15.10.2017 ja syksyllä 2018 alkaviin tutkielmaryhmiin 12.-25.2.2018.
HUOM! Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta huomioon! Ilmoittautumisten perusteella opiskelijat jaetaan ryhmiin kandidaatintutkielman aiheen ja opiskelijoiden kiinnostusalueiden mukaan. Ilmoittautumisyhteyshenkilö on kansainvälisen liiketoiminnan aineesta vastaava koulutussuunnittelija.

Jakson voivat suorittaa vain kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet