Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083021 TKMS2 Soveltava aikasarjaekonometria 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Ekonometrian peruskurssi tai jokin vastaava kurssi.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä taloustieteessä käytettyihin aikasarjamalleihin ja niiden analyysimenetelmiin.

Sisältö

Aikasarjamallien ja niiden analyysimenetelmien teoriaa ja sovelluksia. Kurssin painopiste on aikasarjamenetelmien empiirisessä soveltamisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. - 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Analysis of Financial Time Series, 2. painos, John Wiley & Sons., Tsay, Ruey S. (2005), 0471690740.
2. Applied economic time series, John Wiley & Sons., Enders, Walter (2004), 0471230650.
3. Economic foundations, Cambridge University Press, Mittelhammer Ron, C; Judge George G.; Douglas J (2000), 0521623944.
4. Econometric analysis, 5. painos, Prentice-Hall, Greene, William H. (2002), 0130661899.
5. Luennoitsijan jakama materiaali

Lisätietoja

Opiskelija, joka on suorittanut aiemmin KTS15/TKMS2/LRS24 Soveltava aikasarjaekonometria -kurssin, ei voi suorittaa sisällöltään vastaavaa TKMS2 Soveltava aikasarjaekonometria -kurssia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos