Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2287 A2 Poliittisen historian valinnat ja mahdollisuudet 5 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
Lintunen (pääaineopiskelijat), professori (sivuaineopiskelijat)
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Yleiskuvaus

Kurssi vain pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä.

Osaamistavoitteet

Kurssi pyrkii antamaan opiskelijalle kuvan historia- ja yhteiskuntatieteissä käytetyistä erilaisista tutkimusmenetelmistä ja -näkökulmista. Moni- ja poikkitieteellisten pohdintojen kautta opiskelijoita rohkaistaan käymään työryhmissä ennakkoluulotonta keskustelua poliittisen historian aihealueista, tutkimuskohteista, sisällöistä ja metodeista. Ennen kaikkea kurssin tarkoituksena on tieteenalan esittelyn kautta palvella opiskelijan oman tutkimusaiheen ideointia, valintaa, rajaamista ja näkökulman määrittämistä. Kurssin tavoitteena on myös kehittää työelämässä tarvittavia taitoja, kuten kykyä suulliseen ja kirjalliseen argumentointiin ja ryhmätyöskentelyyn.

Sisältö

Kurssilla perehdytään historiantutkimuksessa ja lähiyhteiskuntatieteissä käytettäviin lähestymistapoihin ja tutkimuskohteisiin asiantuntija-alustusten ja annettujen ryhmäkeskustelutehtävien pohjalta. Opiskelija saa historiankirjoituksen traditioiden ja uudempien virtausten esittelyn kautta perusnäkemyksen siitä, miten eri tieteissä menneisyyttä ja sen toimijoita lähestytään, jäsennetään ja analysoidaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 30 t 0 t

Sivuaineopiskelijat suorittavat osuuden kirjatentillä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Työryhmäpohjainen kurssi 30h opetuksena, jossa läsnäolopakko, pienoisesseet kurssin aikana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sivuaineopiskelijat suorittavat tämän kohdan kirjatentillä, jossa suoritetaan:

1. Iggers: Historiography in the 20thCentury (2nded. 2005).

2. Burke, P.: What is Cultural History? 2nd. ed.

3. Andersson, M., Anttila, A-H. & Rantanen, P. (toim.): Kahden muusan palveluksessa: Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat.

4. Kangas, S., Hietala  M. ja Ylikangas, H. (toim.): Historia eilen ja tänään: Historiantutkimuksen ja arkeologian suunnat Suomessa 1908-2008. (s. 59-82 Rentolan ja Haapalan artikkelit).

Lisätietoja

Kurssille on ilmoittauduttava etukäteen NettiOpsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
POLIITTISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Poliittinen historia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet