Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0527 Seminarium / Tutkielmaseminaari 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide, Sinikka Lahtinen
Edeltävät opinnot
Hyvin tiedoin (3) suoritetut aineopinnot, hyväksytty kandidaatintutkielma.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimusprosessin yleiset periaatteet ja osaa suunnitella tieteellisesti relevantin ja toteuttamiskelpoisen tutkimushankkeen. Hänellä on tietoa sekä kvantitatiivisista että kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä ja hän tuntee erilaisia aineistonkeruumenetelmiä. Opiskelijalla on valmiudet hankkia itsenäisesti lisätietoa esitellyistä menetelmistä ja aineistoista sekä soveltaa niitä pro gradu -tutkielmassaan. Hän kerää tutkielman empiirisen aineiston, analysoi sitä ja esittää osan tuloksista suullisesti ja kirjallisesti seminaarin aikana. Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja pro gradu -tutkielman laadinnan periaatteet. Hän hallitsee tieteellisen esitystavan ja osaa kirjoittaa tyylillisesti ja kielellisesti hyväksyttävää tieteellistä tekstiä ruotsiksi. Hän hallitsee akateemisen ja ammatillisen vuorovaikutuksen ja kykenee esittelemään omaa tutkimustaan ja kommentoimaan muiden tutkimusta ja heidän kirjoittamiaan tekstejä suullisesti ja kirjallisesti. Hän osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä ja hän kykenee esittämään kritiikkiä rakentavalla tavalla. Tutkielmaseminaarin käytyään opiskelijalla on suurin osa maisterintutkielmastaan kirjoitettuna.

Sisältö

Tutkielman aiheen valinta ja rajaus, tutkimussuunnitelman laatiminen, keskeisen tutkimuskirjallisuuden kartoittaminen ja siihen perehtyminen. Tutkielmatekstin kirjoittaminen, sen esittely seminaarissa, muiden opiskelijoiden tekstien kommentointi ja yhden tekstin opponointi. Tutkielman aineiston kerääminen ja analysointi, tutkimustulosten esittäminen.

Toteutustavat

Pienryhmätyöskentely, henkilökohtainen ohjaus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • ruotsiksi

Osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen, tutkielmatekstin kirjoittaminen ja esittely seminaarissa, opponointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintosuorituksen arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen, oman tutkielmatekstin esittämiseen, opponointitehtävään ja tutkielmaprosessin etenemiseen aikataulun mukaan.

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
Seminaari alkaa periodissa III ja jatkuu seuraavana lukuvuonna periodeissa I, II ja III.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset