Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0529 Avhandling pro gradu / Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide, Sinikka Lahtinen
Edeltävät opinnot
HUK-tutkinto. Tutkielman laatiminen aloitetaan syventävien opintojen seminaarin ensimmäisen jakson yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman laatiminen antaa opiskelijalle valmiuksia toteuttaa melko laaja, itsenäinen kirjallinen työ, joka on luonteeltaan tieteellinen ja teoreettinen, joka edellyttää aiemman tieteellisen tiedon etsimistä ja hyödyntämistä ja johon sisältyy itsenäisen empiirisen tutkimuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen. Tutkielman laatiminen kehittää kokonaisuuksien hallintaa, ajankäytön suunnittelua, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja, kriittistä ja abstraktia ajattelua, loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisukykyä. Työ edellyttää perehtymistä johonkin nordistiikan tutkimusalaan. Laaja ruotsinkielinen kirjoitustehtävä kehittää opiskelijan kykyä ilmaista itseään kirjallisesti tieteellistä esitystapaa vastaavalla tavalla.

Sisältö

Tutkielma laaditaan itsenäisesti. Työhön sisältyy tutkimuksen taustaa ja teoreettista viitekehystä koskeva osa ja omaan empiiriseen tutkimukseen perustuva osa. Tutkielmalla on ohjaaja, joka on yleensä jompikumpi oppiaineen professoreista. Tutkielman suositeltava pituus on 60-90 s. Ruotsin kielellä kirjoitettuun tutkielmaan liitetään suomenkielinen lyhennelmä, jonka pituus on n. 10 % tutkielman pituudesta. Lisäksi tutkielmaan liitetään tiivistelmäsivu. Tarkat ohjeet löytyvät tiedekunnan opinto-oppaasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Yksilöopetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Itsenäinen työskentely, seminaarityöskentely, konsultaatiot ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • ruotsiksi

Suositeltava suorituskieli ruotsi; tutkielma.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kahdeksanportainen arvosana-asteikko improbatur-laudatur. Tutkielman arvioi kaksi tarkastajaa, joista ainakin toinen on oppiaineen professori. He laativat yhteisen kirjallisen lausunnon. Arvosana perustuu pääasiassa tutkielman sisällölliseen tasoon, mutta myös kieliasu, opiskelijan kyky itsenäiseen työskentelyyn prosessin aikana ja tutkielman valmistuminen tavoiteajassa vaikuttavat arvosanaan. Arvioinnin perusteet esitellään tiedekunnan opinto-oppaassa.

Lisätietoja

Ohjaus tapahtuu seminaarissa ja henkilökohtaisena ohjauksena. Seminaarityöskentelyssä ja ohjauksessa kiinnitetään huomiota myös kielellisiin seikkoihin, mutta vastuu tutkielman kieliasusta on opiskelijalla itsellään.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Pohjoismaiset kielet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset