Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL4051 Biologinen aineisto: johdatus tilastomenetelmiin 4 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ymmärtää biologisten aineistojen luonne ja niiden hankkimiseksi tehtävän aineistonsuunnittelun tärkeys, hallita havaintomatriisin teko, aineiston kuvaaminen tunnus- ja hajontalukujen sekä jakaumatarkastelun avulla, muuttujien mitta-asteikot ja yleisimmät tilastolliset testit: kahden- ja usean populaation vertailut, korrelaatio- ja regressioanalyysi sekä frekvenssiaineistojen analysointi. Toisena tavoitteena on pystyä tulkitsemaan ja kuvaamaan tilastollisten testien tulokset suhteessa biologisiin hypoteeseihin. Kolmantena tavoitteena on oppia soveltamaan tilastotieteen perusmenetelmiä biologien yleisesti käyttämillä tilasto-ohjelmilla (SAS Enterprise Guide ja R) ja poimimaan ohjelmien tulostuksista raportoinnissa tarvittavat tilastolliset tunnusluvut.

Sisältö

Harjoitellaan analysoimaan biologisia havaintoaineistoja demonstraatioiden ja laskuharjoitusten avulla. Opiskellaan otantaa, havaintomatriisin tekoa, aineiston kuvausta, tunnuslukuja, luottamusvälejä ja seuraavia tilastollisia testejä: kahden- ja usean populaation vertailut, korrelaatio- ja regressioanalyysi sekä frekvenssiaineistojen analysointi. Mikroluokkaharjoituksissa kerrataan luennoilla opittua ja opitaan käyttämään nykyaikaisia tilasto-ohjelmia (SAS Enterprise Guide ja R)tilastollisten aineistojen analysointiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Verkkotehtävät, harjoitustyöt mikroluokassa, kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet