Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1325 VSO1.1 Emootio, hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Maarit Silvén ja yliopistonlehtori Timo Ruusuvirta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää syvällisemmin varhaisten vanhempi-, opettaja- ja toverisuhteiden merkityksen lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen käyttäytymisen säätelyssä. Hän tietää, miten sosiaaliset suhteet, vuorovaikutuksen laatu ja biologinen perimä yhdessä vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiin varhaislapsuudessa ja ohjaavat (epä)suotuisaa emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen kulkua syntymästä kouluikään. Opiskelija tunnistaa erilaisten lasten kehityksellisiä tarpeita sekä osaa edistää eri-ikäisten lasten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opiskelija osaa toimia varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja soveltaa tietämystään aikuisten opettamisessa ja ohjaamisessa.

Sisältö

- luottamus ja myönteiset vanhempi-, opettaja- ja vertaissuhteet
- käsitys itsestä ja muista (mielen teoria)
- sosiaalista maailmaa ja sen lainalaisuuksia koskevan naiivin tietoperustan rakentuminen
- tunteiden ilmaisu ja säätely, toisen tunteiden tunnistaminen, sosiaalisen käyttäytymisen ymmärtäminen ja ennustaminen (sosiaalinen kognitio)
- tarkkaavuus- ja käytöshäiriöiden ratkaiseminen ongelmatilanteissa
- kiusaamisen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy
- lapsen osallisuuden ja toiminnallisuuden tukeminen lapsiryhmässä opettajan ja vanhempien yhteistyönä
- opetuskokeilu opetus- ja ohjausalan tehtävissä yliopistolla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 107 t 0 t
Harjoitukset 2 t 0 t

Harjoitustyö (opetuskokeilu): Opiskelija valmistaa opintojakson aiheesta luennon ja harjoitustyön, toimii opettajana ja johtaa keskustelua opetusryhmässä. Harjoitustyö voidaan toteuttaa yliopisto-opetuksessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot, kirjallisuuden ja ryhmäopetuksen sisällöt. Opintojaksosta 3 op sisältyy osana opettajan pedagogisiin opintoihin (OPE).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Dowling, M. 2010. Young children's personal, social and emotional development. London: Sage.

2. Hughes, C. 2011. Social understanding and social lives - from toddlerhood through to the transition to school. Howe and New York: Psychology Press

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma