Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1326 VSO1.2 Kieli, kognitio ja kasvuympäristö 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Maarit Silvén ja yliopistonlehtori Timo Ruusuvirta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää syvällisemmin varhaisten ihmissuhteiden ja biologisen perimän merkityksen lapsen kognitiivisten taitojen kehityksessä syntymästä kouluikään. Hän tietää, miten lapsen käsitteellinen ja kielellinen ajattelu ja päättelytaito kehittyvät eri ikäkausina vuorovaikutuksessa fyysisen ja sosiaalisen kasvuympäristön kanssa. Opiskelija tunnistaa erilaisten lasten tuen tarpeet sekä ohjata eri-ikäisten lasten oppimista ja suotuisia kognitiivisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta esikouluikään. Opiskelija osaa toimia varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja soveltaa tietämystään aikuisten opettamisessa ja ohjaamisessa.

Sisältö

- havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, oppimisen ja muistin synnynnäiset neuropsykologiset mekanismit
- havaintojen, käsitteiden, päättely- ja ymmärtämistaitojen kehittyminen
- fyysistä maailmaa ja sen lainalaisuuksia koskevan naiivin tietoperustan rakentuminen
- tavoitteiden, tunteiden ja itsetunnon merkitys oppimisessa ja kognitiivisessa kehityksessä
- lapsen varhaisten kognitiivisten taitojen tukeminen ohjausvuorovaikutuksen keinoin lapsiryhmässä
- lapsen yksilöllinen tukeminen opettajan ja vanhempien yhteistyönä
- opetuskokeilu opetus- ja ohjausalan tehtävissä yliopistolla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 107 t 0 t
Harjoitukset 2 t 0 t

Harjoitustyö (opetuskokeilu): Opiskelija valmistaa opintojakson aiheesta luennon ja harjoitustyön, toimii opettajana ja johtaa keskustelua opetusryhmässä. Harjoitustyö voidaan toteuttaa yliopisto-opetuksessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot, kirjallisuuden ja ryhmäopetuksen sisällöt. Opintojaksosta sisältyy 3 op osana opettajan pedagogisiin opintoihin (OPE).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Goswami, U. 2008. Cognitive development: the learning brain. Howe and New York: Psychology Press, s. 2-371.

2. Neljä suomen- ja englanninkielistä tieteellistä artikkelia opettajan valitsemasta aiheesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma