Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033008 MAS34 Kaupan strateginen markkinointi 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Rami Olkkonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet ymmärtää kaupan strategisen markkinoinnin ja siihen liittyvän päätöksenteon keskeisiä osa-alueita. Kurssin luento-osuudessa painotetaan verkkokaupan markkinointia strategisesta näkökulmasta. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on näkemys kaupan strategisen markkinoinnin ja arvontuotannon monitasoisesta luonteesta, konseptien ja markkinointistrategian laatimisesta, verkkokaupan menestystekijöistä sekä operatiivisten kilpailukeinojen valinnasta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kaupan strategisen markkinoinnin osa-alueita seuraavin keinoin:
1) Luennoilla käsitellään kaupan strategisen markkinointiin liittyviä aiheita sekä kurssin vastuuhenkilön että vierailevien asiantuntijaluennoitsijoiden toimesta.
2) Kirjallisuuden avulla tutustutaan kaupan strategisen markkinoinnin osa-alueisiin.
3) Harjoitustyössä käydään läpi ja arvioidaan kaupan alan tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistua kaupan markkinoinnin tutkimusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Ei luento-opetusta lukuvuonna 2017-2018. Kurssi suoritetaan laatimalla itsenäisesti kirjallisuusesseet ja harjoitustyö

Lukuvuosi 2016-2017: Luentokurssi "Kaupan strateginen markkinointi" 14 t (2 vt, Olkkonen ja vierailevat luennoitsijat).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

1. Kotitentti MA033009 MAS34.1. Kaupan strateginen markkinointi, 4 op, ts. opiskelijat kirjoittavat itsenäisen noin 15-25 sivun mittaisen raportin luennoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti.
2. Harjoitustyö MA033016 MAS34.2. Kaupan strateginen markkinointi, 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Bones, Christopher; Hammersley, James, Leading Digital Strategy: Driving Business Growth through Effective E-commerce. London: Kogan Page. 2015.
 2. Klaus, Philipp, Measuring Customer Experience: How to Develop and Execute the Most Profitable Customer Experience Strategies. New York: Palgrave Macmillan. 2016.
 3. Finne, Sami; Sivonen, Hanna, The retail value chain: how to gain competitive advantage through efficient consumer response (ECR) strategies. London: Kogan Page. 2009.
 4. Luennoitsijan erikseen ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA033220 MAS32.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet