Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1335 Valinnainen teemaharjoittelu 6–8 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Virpi Yliverronen
Edeltävät opinnot
Orientoiva harjoittelu ja perusharjoittelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa toteuttaa harjoitteluunsa kuuluvia tehtäviä itsenäisesti ja laaja-alaisesti laatimansa tavoitteiston suunnassa
- osaa suunnitella, organisoida ja reflektoida työskentelyään itsenäisesti harjoittelun kaikissa vaiheissa ja kirjoittaa niiden pohjalta harjoitteluraportin
- osaa organisaation toiminnot ja sidosryhmäyhteistyön
- osaa laajentaa näkemystään opettajuudesta ja koulutuksesta
- osaa kaikissa toimissaan huomioida turvallisuusnäkökohdat

Sisältö

Valinnaisessa harjoittelussa opiskelija
- hankkii harjoittelupaikan itsenäisesti ja sopii harjoitteluun liittyvistä käytänteistä organisaation esimiehen kanssa
- syventää tutkivaa opettajuuttaan koulutusalan erilaisissa opetus- tai ohjaustehtävissä tai yksityisen sektorin työpaikoilla, missä tarvitaan käsityöllistä osaamista.
- syventää osaamistaan opetustyön erityisaloilla, esimerkiksi erityisopetuksessa, monikulttuurisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä tai ammatillisessa koulutuksessa
- voi toteuttaa kehittämistehtävän ja/tai osallistuu tutkimushankkeen toteuttamiseen osana harjoittelujaksoaan, jolloin hän huolehtii tarvittavien tutkimuslupien hankinnasta sekä tutkimushankkeen informaatiosta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 156 t 0 t

- johdantoluento 2 t
- työskentely harjoitteluorganisaatiossa 50 t, mistä 20 t opetettavia tunteja, jos harjoittelu tapahtuu koulussa
- sidosryhmäyhteistyö, oppilashuolto tai muu koulun organisaation tukikäytänteisiin liittyvä toiminta 10 t
- tiedonhankinta, suunnittelu, valmistelu, reflektointi ja raportointi 96 t
- palauteseminaari (läsnäolovelvollisuus) 2 t
Yhteensä 160 t
Jos harjoittelu tapahtuu muun peruskoulussa opetettavan aineen opintoihin liittyen, opiskelija suorittaa harjoittelun SO2-jakson opetussuunnitelman mukaan (8 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi

Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itsenäisesti. Harjoittelu voidaan suorittaa myös Rauman normaalikoulussa normaalikoulun resurssien mukaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Harjoittelu suoritetaan osana maisteriopintoja.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin)

1. Kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat

2. Kumpulainen, K. (toim.) 2010. Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. CICERO Lerning, Helsingin yliopiston. Verkkojulkaisu: http://helda.helsinki.fi/handle/10138/15628

3. Opetusharjoittelun työtapapankki: http://www.enorssi.fi/opetus-ja-materiaalit/tyotapapankki-1

4. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.

5. Harjoittelua tukevia artikkeleita

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma