Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1210 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistotutkija Jaana Lepistö ja yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu yrittäjyys- ja kansalaiskasvatuksen lähtökohtiin ja toteuttamistapoihin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.
Opiskelija tutustuu yritteliäisyyteen perustuviin toimintatapoihin sekä yrittäjämäisen pedagogiikan soveltamismahdollisuuksiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Sisältö

- yrittäjämäisen pedagogiikan perusteita
- yrittäjyyskasvatukselliset toimintatavat varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa
- yrittäjyys varhaiskasvatuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 119 t 0 t

Opetukseen sisältyy vierailevia luennoitsijoita ja opiskelijaryhmien itsenäistä ryhmätyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Lepistö, J. & Rönkkö, M.-L. 2013. Teacher students as future entrepreneurship educators and learning facilitators. Education + Training Vol. 55 No 7.
 2. Hytti, U. & O’Gorman, C. 2004. “What is enterprise education? An analysis of the objectives and methods of enterprise education programs in four European countries”, Education + Training, Vol. 46 No. 1, pp. 11–23.
 3. Hannon, P. D. 2006. “Teaching pigeons to dance: sense and meaning in entrepreneurship education”, Education + Training, Vol. 48 No. 5, pp. 296–308.
 4. Lepistö, J. 2011. “Yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuus opettajankoulutuksessa: Tarvitseeko opettajankoulutus yrittäjyyskasvatusta vai yrittäjyyskasvatus opettajankoulutusta?”. Teoksessa T. Rytkölä, E. Ruskovaara & M-R. Järvinen (toim.) Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella – Näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen, Kerhokeskus – koulutyön tuki ry, s. 13–29.
 5. Kyrö, P., Lehtonen, H. & Ristimäki, K. (toim.) 2007. Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu.
 6. Remes, L. 2001. Yrittäjyyskasvatus pedagogisessa toimintatehtävässä. Kasvatus 4/2001, s. 368-381.
 7. Kyrö, P. & Carrier, C. (eds.). 2005. The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross-Cultural University Context, University of Tampere, Research Centre for Vocational and Professional Education, Entrepreneurship education series 2/2005, s. 44-66.
 8. Hietanen, L. 2012. “Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin” Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä. Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Acta Universitatis Lapponiensis 225.
 9. Härkönen, U. 1988. Pienten lasten työkasvatus. Helsinki: Kirjayhtymä.
 10. Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ja säädökset.
 11. Mäkinen, M. 2011. Kuule: Minä olen ja kuulun! Lapsen identiteetin tukeminen. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma