Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1336 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: tohtorikoulutettava (varhaiskasvatus) Saija Tanhuanpää

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu osallisuus -käsitteeseen ja tunnistaa osallisuuskokemuksen merkityksen lapselle.
Opiskelija osaa analysoida, argumentoida ja reflektoida sekä omaa että työyhteisönsä toimintaa lapsen osallisuuden näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa lapsen osallisuuden merkityksen lapsen arjessa sekä lapsen kohtaamisen, ilmaisun tukemisen ja lapsen äänen kuulemisen merkityksen lapsen tulevalle kehitykselle. Opiskelija kykenee kehittämään omaa pedagogista ajatteluaan ja toteuttamaan osallisuuden lisäämiseen tähtääviä toimintatapoja.

Sisältö

Osallisuuden monimuotoisuutta tarkastellaan lasten, vanhempien ja työntekijöiden osallisuuden näkökulmasta. Lasten hyvinvointia tarkastellaan varhaiskasvatuksen laadun näkökulmasta, jolloin esiin nousevat lasten omat tarinat, toimijuus, arjessa kehitettävät käytännöt ja sosiokulttuurisen ympäristön merkitys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 80 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Opintojakson voi suorittaa myös lukupiirityöskentelynä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Brock, A. 2012. Building a model of Early Years Professionalism from practitioner´s perspectives. Journal of Early Childhood research. Vol. 11 (1), 27 – 44.

2. Irvine, S. 2013. The Family participation in child care project: educator views. The Family Participation in Child Care Project, Autumn, pp. 3 – 7. Verkkojulkaisu: http://eprints.qut.edu.au/60176/-

3. Leinonen, J., Brotherus, A. & Venninen, T. 2014. Children´s participation in Finnish pre-school education – Identifying, Describing and Documenting Children´s Participation. Nordic Early Childhood Education Research Journal Vol. 7, No. 8, 1 – 16. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/725/794

4. Leinonen, J. 2014. Pedagogisia näkökulmia lasten osallisuuden tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Teoksessa J. Heikka, E. Fonsen, J. Elo & J. Leinonen (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Tampere: Kopio-Niini, 16 – 40.

5. Levy, R. & Thompson, P. 2015. Creating `buddy partnerships´ with 5- and 11-year old-boys: a methodological approach to conducting participatory research with young children. Journal of Early Childhood Research. Vol. 13 (2), 137 – 149. Verkkojulkaisu: http://ecr.sagepub.com/content/early/2013/07/11/1476718X13490297

6. Puroila, A-M. & Estola, E. 2012. Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä. Varhaiskasvatuksen tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research. Vol.1, No. 1, 2012, 22-43. Verkkojulkaisu: http://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2013/03/Puroila-Estola-3.pdf

7. Moss, P. & Dahlberg, G. 2008. Beyond Quality in Early Childhood Education and Care – Languages of Education. New Zealand Journal of Teacher´s Work. Vol 5, Issue 1, 2 – 11. Verkkojulkaisu: http://www.teacherswork.ac.nz/journal/volume5_issue1/moss.pdf

8. Turja, L. 2011. Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: Bookwell Oy, s. 41–53.

9. Turja, L. 2011. Lapset osallisina – Kohti uuta varhaiskasvatuskulttuuria. Suomen Varhaiskasvatus ry - verkkolehti VARHAISKASVATUS TÄNÄÄN. Verkkojulkaisu: http://www.peda.net/img/lehti/facei/Turja-toukokuu2011.pdf

10. Venninen, T. & Purola, K. 2013. Educators´ views on parents´ participation on three different identified levels. Varhaiskasvatuksen tiedelehti Jounal of Early Childhood Education research. Vol. 2, No. 1, 2013, 48 – 62. Verkkojulkaisu: http://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2013/09/Venninen-Purola-issue2-3.pdf

11.Venninen, T., Leinonen, J. & Ojala, M. 2010. ”Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi”- lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn työpapereita 2010:3. Verkkojulkaisu: http://www.socca.fi/kehittaminen/varhaiskasvatus_vkk-metro/julkaisuja_ja_materiaaleja/julkaisut/parasta_on_kun_yhteinen_kokemus_siirtyy_jaetuksi_iloksi_-_lapsen_osallisuus_paakaupunkiseudun_paivakodeissa.1491.shtml

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma