Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1339 Kriittinen pedagogiikka 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Jarmo Kinos

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee kriittisen pedagogiikan ajattelutapoja ja periaatteita
- kykenee kehittämään omaa pedagogista ajatteluaan kriittisen pedagogiikan periaatteita hyödyntäen
- osaa huomioida ja soveltaa kriittisen pedagogiikan periaatteita lasten institutionaaliseen kasvatukseen ja opetukseen

Sisältö

- kriittinen pedagogiikka
- varhaiskasvatuksen pedagogiikka
- pedagogiikan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 133 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Opintojakson voi suorittaa myös lukupiirityöskentelynä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Aittola, T., Eskola, J.  & Suoranta, J. (toim.) 2007. Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, Tampereen yliopistopaino.

2. Hooks, Bell. 2007. Vapauttava kasvatus. Helsinki: Kansanvalistusseura.

3. Freire, P. 2005. Sorrettujen pedagogiikka. Jyväskylä: Tampere: Vastapaino.

4. Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.) 2005.  Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino.

5. Knoester, M. 2012. Democratic Education in Practice. Inside the Mission Hill  School.  Teachers College Press: New York.

6. Mc Fadyen Christensen, L. & Aldridge, J.  2013. Critical Pedagogy for Early Childhood and Elementary Educators. Heidelberg: Springer.

7. McLaren, P. & Kincheloe, J. (toim.) 2007. Critical Pedagogy: Where Are We Now? New York & London: Peter Lang.

8. Noddings, N. 2013. Education and Democracy in the 21st Century. Teachers College Press: New York.

9. Suoranta, J. 2005. Radikaali kasvatus: Kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus.

10. Suoranta, J. & Ryynänen, S. 2014. Taisteleva tutkimus. Helsinki: Into Kustannus.

11. Eryaman, M.Y. & Bruce, B.C. (Eds.). 2015. International Handbook of Progressive Education. New York: Peter Lang publishing.

12. Apple, M.W., Au, W. & Gandin, L.A. (Eds.) 2011. The Routledge International Handbook of Critical Education. New York and London: Routledge. [Published by Routledge 2016].

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma