Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI0652 Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan, P - Approche critique et discursive de la francop 5 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Yleiskuvaus

Ce cours s'intéresse à la diversité des discours portant sur la francophonie, à l'évolution du monde francophone et aux enjeux actuels de la francophonie. Les étudiants seront encouragés à mobiliser les outils d'analyse acquis dans d'autres cours (théorie de l'énonciation, rhétorique, sociolinguistique, politiques linguistiques, etc.).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee frankofonia -käsitteen ja miten sitä voi lähestyä tutkimuksellisesti. Hän ymmärtää ja osaa analysoida sen eri merkityksiä erilaisissa diskursseissa. Hän ymmärtää käsitteeseen liittyvät kysymykset, jotka koskevat mm. historiaa, järjestöjä, politiikkaa, mediaa, kulttuurisia ja kielellisiä käytäntöjä. Hän ymmärtää myös ne ulottuvuudet, jotka koskevat eri ranskankielisiä yhteiskuntia ja identiteettejä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ranskan leviämisen historiaa ja ranskankielisen alueiden sosiolingvistisiä tilanteita maailmassa. Niitä tarkastellaan suhteessa monikielisyyteen ja kielten välisiin kontakteihin. Aiheina ovat myös frankofonia -liikkeen ja -järjestöjen historia ja nykypäivä. Frankofoniaan liittyvät asenteet, representaatiot, ideologiat ja kielipoliittiset kysymykset ovat myös tarkastelun kohteina. Kurssilla käsitellään myös ajankohtaisia kysymyksiä, kuten internetin vaikutusta frankofonisiin yhteisöihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Syventävien opintojen alkuvaihe

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heller, M. 2002. Eléments d’une sociolinguistique critique. Paris: Didier

Oakes, L. & J. Warren 2007. Language, citizenship and identity in Quebec. Palgreve Macmillan.

Pöll, B. 2005. Le français langue pluricentrique. Etudes sur la variation diatopique d’une langue standard. Frankfurt am Main : Peter Lang. (ei lukua 3)

Sanaker, J.H. K. Holter & I. Skattum 2006. La francophonie – une introduction critique. Oslo Academic Press.

Galatanu, O., Cozma, A.-M., Marie, V. (eds.). 2013. Sens et signification dans les espaces francophones. La construction discursive du concept de francophonie. Bruxelles : Peter Lang.

Lisätietoja

Lukuvuoden 2017-2018 opetusperiodit ilmoitetaan sl 2017 opetusohjelmassa.
Tämän kurssin voi korvata Åbo Akademin kurssilla Francophonie.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset