Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
professorit, yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositus: HuK-tutkinto.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut ohjausta pro gradu -tutkielman tekoon ja tutkimusprosessin hallintaan. Lisäksi opiskelija hallitsee ranskankielisen tieteellisen tekstin suullisten ja kirjallisten konventiot ja harjaantuu perusteltuun tieteelliseen kommentointiin. Opiskelija osaa laatia laajahkon akateemisen tieteellisen tutkielman ranskaksi ja hallitsee sen eri osakokonaisuudet: tutkimuskysymyksen asettamisen ja tutkimusongelmanrajaamisen, teoreettisen viitekehyksen rakentamisen ja tutkimusmetodien soveltamisen tutkimusongelman ja aineiston edellyttämällä tavalla. Lisäksi opiskelija hallitsee erilaisten tutkimuksen suunnitteluun ja tekemiseen liittyvien tekstien laatimisen (bibliografia, muistiinpanot, suunnitelmat, arvioinnit ja analyysit) sekä hallitsee tieteellisen suullisen esittämisen ja argumentaation (teoria, korpus, metodi, tulokset), osaa esittää kysymyksiä ja kommentteja muiden suullisista ja kirjallisista esityksistä ja töistä sekä tuntee seminaarien ja vastaavien tapahtumien toimintatavat.

Sisältö

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa laajahkon tieteellisen tekstin laadintaan, tieteellisen kirjallisuuden arviointiin ja soveltamiseen oman rajatun tutkimusongelman ja -aineiston kannalta relevantilla tavalla. Opintojaksolla käsitellään erilaisia tieteellisiä tekstejä, erityisesti sellaisia, jotka liittyvät pro gradu -tutkielman tekemiseen. Tavoitteena on myös akateemisten suullisten valmiuksien kehittäminen, erityisesti pro gradu -tutkielman käsittelyn kannalta. Kurssin aikana harjoitellaan käyttämään ranskan kieltä erilaisissa akateemisissa tilanteissa sekä järjestetään symposium, jossa esitetään ja käsitellään seminaarissa valmisteltuja töitä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tutkielman edistymiselle on eduksi mikäli suurin osa pää- ja sivuaineopinnoista on suoritettu ennen tutkielmaseminaaria.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Seminaari
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssin suorittamiseen kuuluu tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laatiminen sekä toisen osallistujan työn kriittinen arviointi (opponointi ja sen kirjallinen tiivistelmä) ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun. Seminaari-istuntojen lisäksi suoritetaan tieteellisen kirjoittamisen ja tieteellisen suullisen esittämisen kurssit (esitelmä symposiumissa).
Tutkielmaseminaari järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin Franska-oppiaineen kanssa. Gradu on mahdollista tehdä näissä oppiaineissa menossa olevissa tutkimusprojekteissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset