Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI0611 Sosiolingvistiikka - Sociolinguistique 5 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X

Yleiskuvaus

Pendant le cours, l'étudiant connaitra les approches principales de la sociolinguistique contemporaine. L'étudiant apprendra des phénomènes langagiers qui sont liés à la globalisation ainsi qu'au multilinguisme contemporain.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset sosiolingvistiikan nykysuuntaukset ja hän hallitsee kriittisen lähestymistavan sosiolingvistiseen kielentutkimukseen. Opiskelija oppii tuntemaan keskeisiä käsitteitä ja metodisia lähestymistapoja. Opiskelija tuntee erilaisia sosiolingvistiikan tutkimusilmiöitä ranskan kannalta. Ne voivat liittyvät esimerkiksi monikielisyyteen ja kielipolitiikkaan, globalisaatioon, kaupunkeihin, kielimaisemaan sekä erilaisiin muutostilanteisiin (post-koloniaaliset, kriisit, maahanmuutto). Hän osaa analysoida ranskan kielen käyttöä erilaisissa julkisen tilan, yhteisöjen jne. yhteyksissä.

Sisältö

Sosiolingvistisen tutkimuksen käsitteet, teoreettiset ja metodologiset lähestymistavat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento- ja harjoituskurssi ja kirjallinen tentti TAI kirjallinen tentti TAI harjoitustyö

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen, tentti ja harjoitustyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Syventävien opintojen alkuvaihe

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Beeching, K. et al. (eds.) 2009. Sociolinguistic variation in contemporary French. Amsterdam : Benjamins.

Blommaert, Jan 2010. The Sociolinguistic of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.

Blanchet, Philippe. 2012. La linguistique de terrain, méthode et théorie : une approche ethnosociolinguistique de la complexité. Rennes : Presses Universitaires de Rennes

Bulot, Thierry. Blanchet, Philippe. 2013. Une introduction à la sociolinguistique : pour l'étude des dynamiques de la langue française dans le monde / Thierre Bulot & Philippe Blanchet. Paris : Éditions des Archives Contemporaires.

Coupland, Nikolas 2010. The handbook of language and globalization. Chichester : Wiley-Blackwell.

Heller, Monica 2002. Eléments d’une sociolinguistique critique. Paris: Didier.

Kerbrat-Orecchioni, C. (ed.) 2010. S’adresser à autrui. Les formes nominales d’adresse en français. Université de Savoie, Chambéry.

Shohamy, Elana, Ben-Rafael, Eliezer & Monica Barni (eds.) 2010. Linguistic Landscape in the City. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään kontaktiopetuksena vain joka toinen vuosi. Vaihtoehtoinen suoritustapa on kirjatentti/essee.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset