Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI6568 Pragmatiikka - Pragmatique 5 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
professori / yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Aineopinnot

Yleiskuvaus

Pendant le cours, l'étudiant apprendra la recherche sur la pragmatique, des notions et des approches méthodologiques qu'il appliquera dans ses études. Il saura distinguer des genres ainsi que des types d'interaction variés.
Contenu : La recherche contemporaine sur la pragmatique et le discours. Notions principales de la pragmatique française.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laaja-alaisesti pragmatiikan tutkimusta, käsitteitä, metodologisia lähestymistapoja sekä osaa soveltaa niitä tutkimukseen. Hän on perehtynyt myös ranskalaisen pragmatiikan tutkimukseen. Hän osaa analysoida erilaisia vuorovaikutustyyppejä ja tunnistaa erilaisia genrejä.

Sisältö

Pragmatiikan ja diskurssin tutkimuksen ajankohtainen tutkimus ja lähestymistavat. Ranskalaisen pragmatiikan teorian keskeiset käsitteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento- ja harjoituskurssi ja kirjallinen tentti TAI kirjallinen tentti TAI harjoitustyö.

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen, tentti ja harjoitustyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Syventävien opintojen alkuvaihe

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Östman, Jan-Ola & Blommaert, Jan 2004. Handbook of Pragmatics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Blommaert, Jan 2005. Discourse. A critical introduction. New York: Cambridge University.

D’hondt, Sigurd,  Östman, Jan-Ola & Verschueren, Jef 2009. The pragmatics of interaction. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Zienkowski, Jan, Östman, Jan-Ola & Verschueren, Jef 2011. Discursive Pragmatics. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään kontaktiopetuksena vain joka toinen vuosi. Vaihtoehtoinen suoritustapa on kirjatentti/essee.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset