Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0033 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, suomi - ranska 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännösprosessin vaiheet ja toimeksiantoihin liittyvät muuttujat, hallitsee ammattimaisen kääntämisen edellyttämän tiedonhaun perusteet, osaa etsiä, arvioida ja käyttää rinnakkaistekstejä ja muita tietolähteitä käännösprosessissa, osaa tuottaa lähtötekstin pohjalta käyttötilanteeseen sopivia käännösratkaisuja vieraalla kielellä, ymmärtää yhteyden käännösteorioiden ja käytännön toiminnan välillä, osaa perustella omia käännösratkaisujaan sekä arvioida oman tuotoksensa tasoa, osaa käyttää kielentarkastustyökaluja tekstin viimeistelyssä, osaa perustella omia käännösratkaisujaan sekä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta.

Sisältö

Käännöstoimeksiantojen pohjalta työskentely erilaisissa käännösviestintätilanteissa: erilaisten tekstien kääntäminen toimeksiannon mukaisesti, käännösprosessin vaiheisiin perehtyminen, lähtötekstien ja tekstilajeille tyypillisten piirteiden analysointi, tiedonhaun harjoittelu, käyttötilanteeseen sopivien käännösratkaisujen tuottaminen ja perustelu sekä arviointikeskustelut.

Toteutustavat

Luento-opetus ja harjoitukset (28 t), verkkotyöskentely ja itsenäinen työskentely (102 t)

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitustyöt ja/tai lopputyö

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset