Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT3029 PLRS14/PJOS7/PMAS10 Organisaation strateginen ohjaus 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsi Liikamaa ja NN (Johtaminen ja organisointi), yliopiston lehtori Joachim Ramström (Markkinointi) ja Esa Puolamäki (Laskentatoimi ja rahoitus)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Johtaminen ja organisointi: PJO7 tai vastaavat opinnot Laskentatoimi ja rahoitus: PLR72 Markkinointi: PMA1B ja PMA1B+ (yhteisvalinnan opiskelijat), täydentävät opinnot (suoraan maisterivaiheeseen valitut opiskelijat).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, implementoida ja kehittää strategioita yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi. Hän kykenee analyyttisesti arvioimaan organisaation strategista ohjausta johtamisen, markkinoinnin ja talouden näkökulmista monikulttuurisessa ympäristössä.

Sisältö

Vuorovaikutteiset luennot, pelistrategian laadinta, simulaatiopelin pelaaminen, pelin analysointi, raportointi ja raporttien esittäminen harjoitustyöseminaarissa. Peliä pelataan ryhmissä ryhmätyönä, mikä lisää opiskelijoiden analyyttisiä valmiuksia ja tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssin kirjallisuus vahvistaa opiskelijoiden englanninkielisen tieteellisen tekstin ymmärtämistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 17 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t
Harjoitukset 0 t 12 t

Luento-opetus 17 h jakautuu seuraavasti: 1 h opintojakson orientaatioluentoa (sisältää myös simulaatiopelin ohjeistuksen), 4 h johtamisen ja organisoinnin, 4 h markkinoinnin sekä 4 h laskentatoimen ja rahoituksen luentoja.
Simulaatiopelin pelaaminen 2 x 6 h verkossa on pakollista. Pelipäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Harjoitustyöseminaarissa (6 h) on pakollinen läsnäolo.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille, harjoitustyöseminaariin, simulaatiopeliin (peliin osallistuu eri yliopistojen opiskelijoita eri puolilta maailmaa), peliraportointi, ryhmätyö ja kotitentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk. yhteisvalinta, 2. vsk. maisterivalinta, I-II periodit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Barney, J. (2002) Gaining and sustaining competitive advantage. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall. ISBN 0-13-157961-4. (Luennoitsijan ilmoittamin osin).

2. Cravens, D. W., Piercy, N. F. (2008). Strategic Marketing (9th edition). 0-07-3381004, 9780073381008. (Luennoitsijan ilmoittamin osin).

3. Issues in management accounting, 3rd edition. London, Pearson.  Hopper, T.; Scapens, R.W. & Northcott, D. (eds.) (2007), 9780273702573. (Luennoitsijan ilmoittamin osin)

4. Artikkeleita luennoitsijoiden ohjeistuksen mukaan.

Lisätietoja

Opintojaksolle ilmoittautuminen on sitova yrityspelin organisoinnin vuoksi.
Opintojakso PLRS14/PJOS7/PMAS10 Organisaation strateginen ohjaus on mahdollista suorittaa viimeistä kertaa 6 opintopisteen laajuisena lukuvuonna 2017–2018.

Opintojakso korvaa seuraavat aiemmat opintojaksot: PYJO3009 PJOS4 Syventävä erikoistumisjakso 6 op Vaihtoehto C: Strateginen johtaminen, PYMA3003 PMAS3 Strateginen markkinointi 6 op, PYLT3008 PLRS8 Liiketoiminnan strateginen ohjaus 6 op. Opiskelija, joka on suorittanut jonkin edellä mainituista opintojaksoista, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.